Pominięcie w formularzu cenowym słowa „dostawa” to błąd, który można poprawić jako nieistotną omyłkę – wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.
Reklama
Przetarg dotyczył remontu kapitalnego elektrofiltra w jednej z elektrowni. Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedsiębiorcy mieli stworzyć formularze ofertowe. Chociaż wynagrodzenie określono jako ryczałtowe, zamawiającemu zależało na przedstawieniu w ofertach konkretnych cen za poszczególne prace.

Reklama
Firma, której oferta była najkorzystniejsza, popełniła w formularzu kilka błędów. Zamawiający uznał, że w tej sytuacji treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 907 ze zm.; dalej: p.z.p.) odrzucił ją z przetargu. Zdyskwalifikowana firma odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej, argumentując, że wszystkie wątpliwości można było wyjaśnić w trybie art. 87 ust. 1 p.z.p. i poprawić je jako nieistotne omyłki, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.
Skład orzekający zgodził się z tymi zarzutami.
– Nie umniejszając roli formularza cenowego jako podstawowego dokumentu w postępowaniu oraz na etapie rozliczania umowy między jej stronami, nie można zgodzić się z twierdzeniem, że wszelkie i jakiekolwiek nieścisłości w tym formularzu z góry skazywały daną ofertę na dyskwalifikację przy ocenie – podkreśliła w uzasadnieniu wyroku przewodnicząca składu orzekającego Justyna Tomkowska. Jej zdaniem poprawienie omyłek nie będzie oznaczało negocjowania treści oferty.
Wszystkie błędy wskazane przez zamawiającego można, według KIO, poprawić jako nieistotne na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. W dwóch pozycjach formularza przedsiębiorca pominął bowiem słowo „dostawa”. Zdaniem składu orzekającego nie oznacza to jednak, że zamierzał uchylić się od dostarczenia urządzeń.
– Z czysto praktycznego punktu widzenia zauważyć należy, że skoro odwołujący ujął w danej pozycji montaż określonych urządzeń, to siłą rzeczy muszą być one przez wykonawcę dostarczone – podkreśliła przewodnicząca.
Inny błąd stanowiło niepotrzebne zamieszczenie w jednej z pozycji formularza adnotacji „zgodnie z założeniami pkt 6.3”.
– Nadmienić jednak należy, iż nie istniały żadne dodatkowe założenia ujęte w punkcie 6.3, ani w ofercie wykonawcy, ani w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Trudno uznać taką omyłkę za istotną z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia – zauważyła Justyna Tomkowska.
ORZECZNICTWO
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, sygn. akt KIO 1371/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia