Polska do dziś pozostaje państwem, w którym nie jest prawnie gwarantowana możliwość odmowy zeznań na temat treści porady prawnej udzielonej klientowi przez adwokata czy radcę prawnego. Jeśli porada ta ma charakter opinii pisemnej, klient nie może więc – powołując się na konkretny przepis prawa – odmówić wydania takiego dokumentu. Tym samym tajemnicę adwokacką czy też radcowską organy prowadzące postępowania np. kontrolne mogą skutecznie obejść, uzyskując informacje od podmiotów komunikujących się z prawnikami.
Cały felieton czytaj w eDGP.