Odmowa wyrażenia zgody na wykonywanie przez notariusza dodatkowego zajęcia musi być należycie uzasadniona. W przeciwnym razie dochodzi do naruszenia przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. To sedno wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 409/14).
Rozpoznawał on skargę Szymona Krzyszczuka – warszawskiego notariusza posiadającego kwalifikacje tłumacza przysięgłego języka angielskiego – któremu zarówno warszawska, jak i krajowa izba notarialna nie wyraziły zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia polegającego na tłumaczeniu uwierzytelnionym.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 19 prawa o notariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 164) co do zasady notariusz nie może podejmować zatrudnienia bez uzyskania uprzedniej zgody rady właściwej izby. Podstawą odmowy takiej zgody może być stwierdzenie przez radę, że dodatkowe zajęcie uchybia obowiązkom rejenta albo powadze wykonywanego zawodu. W razie zaś decyzji odmownej – na wniosek notariusza – jego sprawa wędruje pod rozstrzygnięcie Krajowej Rady Notarialnej.