Zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania w Polsce należy uzyskać pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane. Pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Sprowadzenie zwłok a koronawirus

Problem sprowadzania zwłok z zagranicy w związku z pandemią COVID-19 był już podejmowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich w maju 2020 roku. Wydane przez Radę Ministrów rozporządzenie z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadziło, aż do odwołania, zakaz sprowadzania do Polski zwłok i szczątków ludzkich - w innej postaci niż urna z prochami. Po interwencji RPO, po 15 maja 2020 r. przepisy o zakazie już nie obowiązywały.

Obecnie nie ma nakazu kremacji zwłok, by przewieźć je z zagranicy do Polski.

Do sprowadzenia zwłok potrzebne jest również zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia starosty, stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, zajmując na wniosek starosty stanowisko, wydaje opinię. Wskazuje w niej konieczność spełnienia wymogów rozporządzenia MZ z 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich oraz rozporządzenia MZ z 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi w zakresie higienicznosanitarnym.

Dokumenty, formalności

Wykaz niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwoleń oraz zaświadczeń na sprawdzenie zwłok i szczątków z zagranicy, w celu pochówku określa rozporządzenie MZ z 27 grudnia 2007 r. to m.in.: akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, dokumenty właściwej władzy państwa, na którego terytorium zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane.

Organem głównym w kwestii wydania zezwolenia na sprowadzenie spopielonych szczątków jest starosta, który weryfikuje załączone dokumenty, a następnie występuje do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o opinię.

Pozwolenia i zaświadczenia są wydawane na wniosek osób uprawnionych, a mianowicie:

 • pozostałego małżonka osoby zmarłej,
 • krewnego zstępnego (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk itd.),
 • krewnego wstępnego (przodek w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.),
 • krewnego bocznego do czwartego stopnia pokrewieństwa,
 • powinowatego w linii prostej do pierwszego stopnia,
 • osoby dobrowolnie do tego zobowiązującej się
Pozwolenia i zaświadczenia wydawane są na wniosek najbliżej rodziny zmarłej osoby niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia albo zaświadczenia.

W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej takiej, jak:

 • cholera,
 • dur wysypkowy i inne riketsjozy,
 • dżuma,
 • gorączka powrotna,
 • nagminne porażenie dziecięce,
 • nosacizna,
 • trąd,
 • wąglik,
 • wścieklizna,
 • żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne,

pozwoleń nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej zawartej w wykazie Ministra Zdrowia.

Jakie wymogi sanitarne przy transporcie

Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać odpowiednie wymagania techniczne i sanitarne. Musi:

 • być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie,
 • posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich,
 • posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu,
 • posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących,
 • posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.

Nie dopuszcza się montażu miejsc siedzących w części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich. Po każdorazowym przewiezieniu zwłok albo szczątków ludzkich przeprowadza się dezynfekcję środka transportu w części przeznaczonej na ich umieszczenie.

Do dezynfekcji stosuje się preparaty o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym.

Zabrania się zewnętrznego mycia środka transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwłok w miejscach przypadkowych i prowizorycznie zorganizowanych myjniach.

Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny - zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Przepisy rozporządzenia dotyczące wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok. Przewóz takich szczątków, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.