Biznesplan konkretnego przedsiębiorcy starającego się o dofinansowanie unijne nie jest informacją publiczną – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła wniosku osoby fizycznej do ministra gospodarki o udostępnienie informacji publicznej. Chodziło o dokumentację związaną z procedurą dofinansowania z Unii Europejskiej projektów prowadzonych przez jedną z firm. Minister przesłał kserokopie dokumentów, które jego zdaniem mieściły się w kategorii informacji publicznych. Zaznaczył, że część żądanych dokumentów ma charakter prywatny i jako taka nie może zostać przekazana. I nie zmienia tego to, że została wykorzystana w publicznej procedurze ubiegania się o dotację.
Wnioskodawca wystąpił ze skargą na bezczynność ministra do warszawskiego WSA, a sąd uwzględnił ją w części. Zaznaczył przy tym, że ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.) dotyczy dostępu do informacji publicznej, a nie publicznego dostępu do wszelkich informacji. W omawianej sprawie problematyczny okazał się charakter takich dokumentów, jak wniosek o dofinansowanie czy biznesplan. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658 ze zm. – dalej: u.z.p.p.r.) w art. 28 ust. 8 stanowi, że wszelkie dokumenty przedstawione przez wnioskodawców, oceniane w trakcie konkursu lub jego danej tury, do czasu zawarcia umów o dofinansowanie lub zakończenia danej tury konkursu, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Sąd przytoczył jednocześnie stanowisko NSA (wyrok z 11 maja 2011 r., sygn. akt I OSK 189/11), że dokumentacja dotycząca zwycięzców danego konkursu po zawarciu z nimi umów o dofinansowanie – a więc już po zamknięciu procesu składania dokumentacji konkursowej – nie korzysta z ochrony przewidzianej w art. 28 ust. 8 u.z.p.p.r. Tym bardziej że dane te dotyczą środków publicznych, których podział i kontrola wydatkowania są niewątpliwie sprawą publiczną. W rezultacie WSA zobowiązał ministra gospodarki do udostępnienia m.in. biznesplanu i wniosku, które chciał poznać skarżący.
Organ złożył skargę kasacyjną do NSA, a ten orzekł o uchyleniu wyroku w części. Przyznał, że jako prawo zagwarantowane konstytucją dostęp do informacji publicznej podlega jednak ograniczeniom, takim jak tajemnica przedsiębiorcy, prawo do prywatności i prawo do swobodnej działalności gospodarczej. A to oznacza nieupublicznianie danych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na inicjatywy przedsiębiorcy. Zapis art. 28. ust. 8 przewidujący kwalifikowanie dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie jako informacji publicznej NSA uznał za obowiązujące pod warunkiem, że dokumenty te same w sobie zawierają informację publiczną: muszą więc dotyczyć sprawy publicznej, a nie zagadnień związanych wyłącznie z działalnością przedsiębiorcy. Z tego względu wniosek o dofinansowanie i dołączony do niego biznesplan są informacją prywatną – przesądził NSA. Jeżeli jednak zawierają informację publiczną, organ powinien takie dane z nich wyciągnąć i udostępnić, nie ujawniając jednak całego dokumentu.
Wyrok z 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt I OSK 2799/13.