Gmina nie może zakazać osobom będącym pod wpływem alkoholu korzystania z terenów zielonych – uznał wojewoda śląski.
Rada Miasta Ustroń przyjęła nowe regulaminy miejskich parków. Takie prawo przysługuje lokalnym władzom na podstawie art. 40 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.). Radni ustalili m.in. zasady korzystania z wybiegów dla psów. Postanowili też, że na terenach zielonych nie będą mogły przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Taki zapis zakwestionował organ nadzoru. Podkreślił, że park jest miejscem powszechnie dostępnym, więc ograniczenie możliwości przebywania na jego terenie osobom w stanie nietrzeźwym należy uznać za niedopuszczalne w przypadku, gdy nie naruszają one powszechnie obowiązujących przepisów.
W ocenie wojewody decyzja radnych Ustronia uderza w konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa. „Ocena zgodności z zasadą równości wymaga ustalenia, czy jest możliwe wskazanie wspólnej istotnej cechy faktycznej lub prawnej, która uzasadniałaby wyróżnienie określonej grupy z ogółu” – argumentował w rozstrzygnięciu nadzorczym.
Tymczasem przebywanie pod wpływem alkoholu samo w sobie nie wystarczy, by wyodrębnić określoną grupę gości parku i zróżnicować ich sytuację prawną w stosunku do pozostałych mieszkańców. Inaczej byłoby, gdyby zakaz objął osoby nietrzeźwe, ale ze wskazaniem, że tylko wtedy, gdy naruszają porządek publiczny.
Rada Ustronia podjęła też uchwałę w sprawie regulaminu korzystania ze strefy sportu i rekreacji w jednym z parków. Ustaliła, że osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z parku.
Wojewoda uznał taki zapis za nieczytelny i pozbawiony konkretów, a co za tym idzie, godzący w reguły prawidłowej legislacji. „Każdy przepis prawny winien być skonstruowany poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego. Wymóg jasności oznacza nakaz tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów, którzy od racjonalnego prawodawcy oczekiwać mogą stanowienia norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków” – wskazał. Innymi słowy, mieszkańcy muszą konkretnie wiedzieć, jakiego zachowania oczekuje od nich lokalny prawodawca oraz jakie dokładnie konsekwencje grożą za niepodporządkowanie się tym wzorcom.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody śląskiego z 30 czerwca 2014 r., nr NPII.4131.1.227.2014 oraz NPII.4131.1.228.2014