Zgodnie z proponowanymi zmianami wszystkie zakłady pakowania jaj mają być objęte kontrolą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ponadto będzie ciążył na nich obowiązek zgłoszenia się do właściwego oddziału wojewódzkiego. Obecnie tylko 30 proc. z ok. 450 takich przedsiębiorstw jest nadzorowanych. 

Zgodnie z przyjętym projektem Inspekcja będzie kontrolować także produkty, których nazwy odwołują się do nazw chronionych, ale nie posiadają certyfikatów zgodności i świadectw jakości. Tak jak dotychczas będą też sprawdzane produkty zarejestrowane jako: Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) czy Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS)

Na mocy znowelizowanego prawa trochę inaczej będą wyglądały definicje m.in. minimalnego okresu trwałości, składnika odżywczego i żywnościowego. Chodzi o ujednolicenie tych pojęć w całej Unii. Zgodnie z unijnymi regulacjami data minimalnej trwałości środka spożywczego oznacza datę "do której dany środek spożywczy zachowuje swoje szczególne właściwości pod warunkiem jego właściwego przechowywania".

Zmienią się także zasady klasyfikowania tusz wołowych. Obecnie klasyfikowanie dokonywane jest wzrokowo przez właściwego rzeczoznawcę. Po wejściu w życie regulacji system zostanie zautomatyzowany.

Po nowelizacji prawa niektóre pojęcia zostaną usunięte z polskich przepisów - m.in. definicja opakowanego środka spożywczego. W takich przypadkach ustawa odsyła do rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.