Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o zwrot części opłaty za wykorzystywanie gminnego gruntu przedawnia się po trzech latach, tak jak inne żądania wynikające z działalności gospodarczej – stwierdził Sąd Najwyższy.

Jedna z warszawskich spółdzielni w grudniu 2012 r. wytoczyła przeciwko miastu pozew o zwrot części opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się należące do niej budynki. Chodziło o to, że w 2003 r. zapłaciła za użytkowanie wieczyste opłaty w pełnej kwocie, bez 50-proc. bonifikaty, która przysługiwała jej na mocy zawartej jeszcze w 1974 r. umowy z ówczesnymi władzami stolicy. Powołując się na orzecznictwo (m.in. uchwałę Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2004 r., sygn. III CZP 23/04), spółdzielnia wskazywała w powództwie, że wprawdzie umowa użytkowania wieczystego została zawarta pod rządami ustawy z 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, ale zawarte w niej postanowienia o bonifikatach są obowiązujące także w obecnym stanie prawnym. W efekcie zażądała zwrotu przez miasto blisko 124 tys. zł z tytułu nienależnie pobranych opłat.
Warszawski sąd okręgowy, rozpoznający sprawę w I instancji, uwzględnił powództwo i zasądził na rzecz spółdzielni zwrot pieniędzy plus ustawowe odsetki. Miasto złożyło apelację, podnosząc m.in. zarzut przedawnienia roszczeń. Zdaniem władz Warszawy sąd źle zastosował art. 118 kodeksu cywilnego, przyjmując zwykły, 10-letni termin przedawnienia. Tymczasem umowa użytkowania wieczystego i roszczenia z niej płynące są elementem działalności gospodarczej spółdzielni. Co za tym idzie – należy stosować w takim przypadku 3-letni termin przedawnienia, tak jak dla innych należności związanych z działalnością gospodarczą.
Sąd apelacyjny powziął w tej kwestii wątpliwość i zdecydował się zadać Sądowi Najwyższemu pytanie prawne odnośnie do terminu przedawnienia roszczeń spółdzielni wobec gmin z tytułu zawyżonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów. W piątek SN w składzie 3 sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o zwrot części opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się w terminie 3 lat, określonym w art. 118 k.c.
ORZECZNICTWO
Uchwała SN z 11 lipca 2014 r., sygn. akt III CZP 33/14