Wydział Prawa UwB jest nie tylko inicjatorem wielu pionierskich badań kryminologicznych, ale też organizuje konferencje z tego zakresu, zarówno o charakterze krajowym (np. „Współczesne oblicza bezpieczeństwa”), jak i międzynarodowym (np. “Legal, criminological and victimological aspects of social exclusion”). – Jesteśmy też współorganizatorami, obok Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Forum Naukowego Podlasie – Warmia i Mazury, podczas którego poruszane są bieżące problemy dotyczące szeroko rozumianego prawa karnego oraz kryminologii. Co więcej, zauważalne było, iż wykładanie kryminologii na kierunku prawo ograniczało się głównie do wskazywania istniejących relacji pomiędzy przestępczością a prawem. Potrzeba ukazania tych związków w sposób szerszy i bardziej szczegółowy wynikała z faktu, iż o powiązaniach kryminologii z naukami medycznymi i biologicznymi, pedagogiką, psychologią, psychiatrią czy też innymi naukami, mówiło się zdecydowanie mniej – podkreśla prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa UwB.

Wykorzystać potencjał naukowo-badawczy
– Pomysł związany z uruchomieniem kryminologii od zawsze był mi bardzo bliski. Postanowiłem wykorzystać ogromny potencjał naukowo-badawczy (który jest już znaczący nie tylko w skali ogólnopolskiej) oraz uczynić zadość skomplikowanym i czasochłonnym wymogom formalnym, co pozwoliło na uruchomienie pierwszej rekrutacji już na rok akademicki 2014/2015 – mówi Profesor Emil W. Pływaczewski.

Studenci będą zainteresowani studiowaniem kryminologii, gdyż jest to nauka, która w swych rozważaniach dotyka tematów tabu. Patologie, zachowania oparte na przemocy oraz uzależnienia od różnych substancji, a także inne sfery badań, jak np. Internet, to tematy, którymi się zajmuje. Te zagadnienia zawsze budzą wiele kontrowersji oraz emocji w społeczeństwie.

– Podchodzimy do nich z naukowym chłodem, jednakże dla wielu osób, zwłaszcza przyszłych studentów, jest to zawsze coś interesującego. Pragnę przypomnieć, iż część zajęć ze studentami będą prowadzili praktycy z różnych dziedzin nauki (m.in. psychologii, statystyki, genetyki, prawa karnego itd.), w związku z czym niektóre z nich będą odbywać się w instytucjach zajmujących się ściganiem przestępczości. Dzięki temu studenci lepiej poznają rzeczywistość praktycznego ścigania, typowania i wykrywania sprawcy. Studiowanie kryminologii daje możliwość poznania fenomenu, etiologii i możliwości zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym przez pryzmat różnych dziedzin nauki. W tym kontekście pozwoli to studentom wieloaspektowo spojrzeć na przestępcę, motywy jego zachowania oraz środki zapobiegania przestępczości – uważa dziekan Wydziału Prawa UwB.

Z pewnością przyszli kryminolodzy zweryfikują swe spostrzeżenia wyniesione z amerykańskich filmów oraz seriali, które ukazują jak szybko (często przy pomocy nowoczesnej techniki) można wykryć nawet najbardziej wyrafinowanego sprawcę – co w praktyce nie zawsze jest już takie proste.

– Uruchamiając nowy kierunek przeanalizowaliśmy sytuację przyszłych absolwentów na rynku pracy. Pracownicy Wydziału Prawa UwB odbyli spotkania z prezesami sądów oraz prokuratur, a także szefami służb: ABW, CBA, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Straży Celnej, na których przedstawiali założenia programowe dotyczące kształcenia studentów. Tu warto też podkreślić, iż wszyscy interesariusze zewnętrzni zgodnie potwierdzili potrzebę rozwoju specjalistycznej wiedzy studentów. Tym samym wyrazili zainteresowanie absolwentami kryminologii, jako potencjalnymi pracownikami. Kryminologia jest bowiem nauką interdyscyplinarną, a pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników, którzy posiadają wiedzę z różnych dziedzin nauki – stwierdza Prof. Emil W. Pływaczewski.

Nasza oferta edukacyjna
Studia na kierunkach: prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe, a teraz także kryminologii oraz europeistyce II stopnia w języku rosyjskim i angielskim to oferta Wydziału Prawa UwB. – Ten ostatni jest odpowiedzią na zainteresowanie studiowaniem w Białymstoku osób zarówno z państw zachodnich, jak i naszych wschodnich sąsiadów. Usytuowanie naszej uczelni pozwala na stworzenie takiej oferty, która jak dotąd cieszy się zainteresowaniem. Jest to kierunek wyjątkowy, bowiem studenci mają możliwość wybrania języka, w którym odbywają studia – angielski i/lub rosyjski. Proponujemy dwie specjalizacje: polityczną i ekonomiczną. Do współpracy w realizacji tego kierunku studiów zaprosiliśmy również zagranicznych wykładowców – podkreśla dziekan Wydziału Prawa UwB. Dodaje też, że Wydział nieustannie poszerza ofertę edukacyjną oraz wzmacnia dorobek naukowy.

– Nasza praca i zaangażowanie przedkłada się na realne sukcesy. We wrześniu 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło ocenę parametryczną jednostek naukowych, będącą miernikiem sukcesów badawczych uczelni. Wydział Prawa w Białymstoku uzyskał najlepszy wynik wśród 25 ocenianych wydziałów prawa z całej Polski. Pragnę nadmienić, iż kategorię A, oprócz nas uzyskało jeszcze tylko pięć innych wydziałów. W tym samym czasie wydział otrzymał – europejski certyfikat jakości w edukacji językowej – European Language Label za podręcznik „Legal English – niezbędnik przyszłego prawnika” – zauważa profesor Pływaczewski.

Certyfikat ten przyznawany jest za wykorzystanie nowatorskich rozwiązań w nauczaniu i uczeniu się języków. – Dumni jesteśmy z ośrodków prawa obcego funkcjonujących przy naszej jednostce. Jedna ze szkół – Letnia Szkoła Prawa Porównawczego Amerykańskiego i Europejskiego (organizowana w porozumieniu z Michigan State University College of Law), posiada Akredytację American Bar Assocation. Rozwijają się także Szkoła Prawa Niemieckiego, Szkoła Prawa Francuskiego oraz British Law Centre, a obecnie trwają prace nad uruchomieniem Szkoły Prawa Japońskiego. Znakomicie funkcjonuje Centrum Prawniczego Języka Angielskiego, mające akredytację TOLES „Test of Legal English Skills”.

Zagraniczna współpraca naukowa
Konsekwencją położenia uczelni jest rozwijająca się współpraca naukowa, nie tylko z uczelniami na zachodzie, ale też ze szkołami wyższymi w krajach bezpośrednio sąsiadujących z północnowschodnią częścią Polski. – Kontynuujemy współpracę międzynarodową z 74 zagranicznymi partnerami. Aktualnie oferujemy naszym studentom 65 przedmiotów w językach obcych. Z zajęć tych korzystają przyjeżdżający do nas studenci wymian międzynarodowych (takich jak Erasmus Plus czy umowy o wymianie z uczelniami spoza UE), a także nasi studenci, którzy są zainteresowani rozwijaniem umiejętności językowych, wykorzystywanych później podczas stypendiów zagranicznych. Organizujemy konferencje międzynarodowe gromadzące gości z różnych stron świata, tych bliższych jak np. grupy Wyszehradzkiej – Czechy, Słowacja, Węgry oraz tych trochę dalszych sąsiadów z UE jak Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Szwecja, a także tych zupełnie odległych jak USA czy Japonia. Naszymi gośćmi cyklicznie bywają m.in. wybitni kryminolodzy, np. prof. Chris Eskridge – dyrektor Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii czy światowej sławy karniści: prof. Minoru Yokoyama z Uniwersytetu Kokugakuin w Japonii oraz prof. Keiichi Yamanaka z Uniwersytetu Kansai w Japonii – mówi z dumą profesor Emil W. Pływaczewski.

– Kadra Wydziału Prawa, co warto podkreślić, korzysta w pełni z wszelkich form mobilności akademickiej. Wykładowcy obecni są na prestiżowych konferencjach organizowanych na całym świecie, zapraszani są na wykłady do uczelni partnerskich, jeżdżą na staże i szkolenia, a co najważniejsze – przywożą z tych wyjazdów nowe doświadczenia oraz pomysły, które przekładają się zarówno na świetne publikacje naukowe, jak też sposób prowadzenia zajęć. – Dwójka naszych wykładowców jest w trakcie rocznego programu stypendialnego na zaprzyjaźnionym Michigan State University, skąd wrócą z amerykańskimi dyplomami LL.M. Wszystko to sprawia, że na Wydziale czuje się międzynarodową atmosferę – podkreśla dziekan prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski.

Szansa dla młodych
Wydział Prawa UwB dynamicznie się rozwija i stwarza rozległe możliwości poznania naukowego o czym powinni pamiętać tegoroczni maturzyści, którzy rozważają podjęcie studiów na tym Wydziale. - Będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu akademickim, albowiem działa tu wiele organizacji i kół studenckich, jak przy każdej jednostce tętniącej życiem.

Organizujemy wiele konferencji, szkoleń, warsztatów czy konkursów, zarówno dla naszych przyszłych studentów, jak też tych obecnych oraz pracowników. Aktywnie uczestniczymy także w życiu kulturalnym – już od wielu lat organizujemy nietuzinkowe wydarzenia w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, a w tym roku uczestniczyliśmy w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Idziemy z duchem czasu, posiadając aktualizowaną stronę internetową czy profil na portalu społecznościowym. Walory Białegostoku, leżącego w zielonych płucach Polski docenią nasi przyszli studenci. Wszystkich, którzy myślą o solidnym wykształceniu, studiowaniu w przyjaznej atmosferze oraz dobrych warunkach zdobywania wiedzy – zapraszam na Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – mówi prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.