Taki cel przyświeca nowelizacji ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1205 ze zm.), którą przyjął Sejm.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmiana przeznaczenia nieruchomości (dokonywana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) wymaga zgody ministra rolnictwa w przypadku wszystkich użytków rolnych zakwalifikowanych do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej.
Nowelizacja wprowadza wyjątek od tej zasady. Zgoda ministra nie będzie konieczna w przypadku opisanych gruntów, jeśli część projektowana do odrolnienia nie przekracza 0,5 ha.
Taka treść jest efektem poprawki zaproponowanej przez klub PSL, którą Sejm przyjął w trzecim czytaniu. Poprzednia wersja projektu przewidywała brak obowiązku uzyskania zgody ministra tylko w przypadku gruntów rolnych, których cała powierzchnia (a nie odralniana część) nie przekracza 0,5 ha.
Przy czym dodatkowym warunkiem miało być graniczenie z drogą publiczną oraz położenie między przydrożnymi działkami, na których znajdują się wyłącznie budynki niewchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Wszystkie te ograniczenia ostatecznie zostały zniesione.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.