Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jak również Ordynacji podatkowej. Rozpatrują więc indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej należące do właściwości jednostek samorządu terytorialnego - gminy, powiatu i województwa samorządowego.

W szczególności samorządowe kolegia odwoławcze rozpatrują więc odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji. Kolegium może orzekać również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Jakie sprawy trafiają najczęściej do SKO?

Kolegia rozpatrują w szczególności sprawy z zakresu:

Reklama
 • podatków i opłat lokalnych - podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej,
 • działalności gospodarczej,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • pomocy społecznej,
 • świadczeń rodzinnych,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • ochrony środowiska i ochrony przyrody,
 • odpadów,
 • prawa wodnego,
 • rolnictwa i leśnictwa,
 • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • ruchu drogowego,
 • dróg publicznych,
 • dostępu do informacji publicznej,
 • egzekucji administracyjnej,
 • oświaty.

Rozpatrywanie spraw i zażalenia

Najczęściej sprawy rozpatrywane przez samorządowe kolegia odwoławcze dotyczą decyzji i zażaleń od postanowień organów pierwszej instancji.

Kolegia zazwyczaj orzekają w składzie trzyosobowym - chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej - przy czym członkowie składów orzekających są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Orzeczenia kolegiów wydawane są w formie decyzji albo postanowień i przysługuje od nich odwołanie lub zażalenie, które wnosi się do kolegium za pośrednictwem organu, który daną decyzję lub postanowienie wydał.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm.)

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U. nr 198, poz. 1925)