Wprawdzie właściciele miejsc postojowych w razie braku jednomyślności mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sporu co do tego, jakie stanowisko powinni przedstawić na zebraniu wspólnoty – w trybie przepisów kodeksu cywilnego o zarządzie rzeczą wspólną – jednak w praktyce nie zdążą tego zrobić. Przyczyna? Termin od zawiadomienia o terminie zebrania do tej daty jest zbyt krótki, aby sąd przeprowadził postępowanie i wydał rozstrzygnięcie.
Profesor Irena Lipowicz uważa, że z tej przyczyny konieczna jest nowelizacja ustawy o własności lokali (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.) i ujęcie w niej rozwiązań dotyczących głosowania, uwzględniających specyfikę współwłasności lokali użytkowych, szczególnie zaś wielostanowiskowych garaży. Dziś ustawa określa, że uchwały zapadają większością głosów, liczoną według wielkości udziałów, pod warunkiem że umowa wspólnoty lub podjęta przez nią uchwała nie wskazują, że każdy właściciel ma tylko jeden głos (art. 23 ust. 2). Natomiast przepisy nie regulują sposobu wykonywania prawa głosu przez współwłaścicieli lokalu wówczas, gdy prawo to wynika z udziału w nieruchomości wspólnej, która stanowi przedmiot odrębnej własności.