W chwili śmierci spadkodawcy osoby, które znajdują się kręgu osób uprawnionych od dziedziczenia mają trzy możliwości: mogą spadek odrzucić, przyjąć go wprost lub przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Z jakimi konsekwencjami wiąże się przyjęcie spadku w tej ostatniej formie?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy za ewentualne długi spadkowe do wysokości aktywów spadku. Gdy zdecydujemy się na podjęcie decyzji o tej formie przyjęcia spadku, ewentualne długi spadkodawcy będą spłacane jedynie z majątku jaki pozostawił po sobie zmarły. W takim przypadku spadkobierca nie będzie zobowiązany do pokrycia zobowiązań zmarłego ze swojego majątku.

Przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza nie jesteśmy narażeni na starty, gdyż - co do zasady - ograniczona zostaje odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania spadkowe. Możemy jedynie nie uzyskać korzyści, w sytuacji, gdy wysokość długów równać będzie się odziedziczonemu przez nas majątkowi.

Przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza wierzyciel spadkodawcy nie będzie mógł domagać się zapłaty od spadkobiercy długu ponad wartość aktywów spadku

W prawie określone zostały trzy możliwości przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza:

• Poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przed notariuszem lub przed sądem;

• Z mocy prawa w stosunku do niepełnoletnich spadkobierców;

• Z mocy prawa wobec tych spadkobierców, którzy nie złożyli oświadczenia, gdy przynajmniej jeden z nich przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza związane jest z poniesieniem pewnych kosztów. Koszty te wiążą się z pracą, jaką musi wykonać komornik, który dokonuje spisu inwentarza. Konieczne jest zatem oszacowanie wartości przedmiotów i praw wchodzących w skład spadku oraz określenie wartości zobowiązań go obciążających.

Wynagrodzenie dla komornika za dokonanie spisu inwentarza obciąża spadkobierców

Pisząc o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza trzeba zaznaczyć, że ograniczenie odpowiedzialności z tytułu dobrodziejstwa inwentarza nie obejmuje wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. Wierzyciel może zatem dochodzić zaspokojenia roszczeń z nieruchomości obciążonych hipoteką niezależnie od formy przyjęcia spadku.

W sytuacji, gdy dług spadkodawcy nie jest spłacany, wierzyciel hipoteczny może skierować roszczenie przeciwko właścicielowi danej nieruchomości i przeprowadzić postępowanie egzekucyjne

Spadkobierca nie będzie się już tłumaczył z testamentu >>