Spadek stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. W skład jego masy wchodzą nie tylko rzeczy materialne przedstawiające wartość majątkową, określane w prawie jako aktywa, ale też szereg praw. Dowiedz się, które z nich podlegają dziedziczeniu.

Prawa rzeczowe

W skład spadku wchodzić będzie:

• prawo własności rzeczy ruchomych oraz nieruchomości,
• prawo udziału we współwłasności,
• użytkowanie wieczyste,
• służebności gruntowe,
• hipoteka i zastaw – zawsze razem z wierzytelnością, którą zabezpieczają,
• roszczenie o wykup,
• roszczenia windykacyjne,
• roszczenie o naprawienie szkody majątkowej,
• własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,
• prawa i obowiązki związane ze stosunkiem sąsiedztwa.
Dziedziczeniem objęte jest posiadanie samoistne i zależne

Co więcej w skład spadku będą wchodzić wierzytelności wynikające ze:

• stosunków umownych (np. prawo pierwokupu, odkupu)
• bezpodstawnego wzbogacenia,
• czynów niedozwolonych (np. roszczenie o wykonanie umowy czy prawo do odstąpienia od niej).

W skład spadku wchodzą również autorskie prawa majątkowe wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa patentowe

Stosunek pracy

Do spadku zaliczać będą się również prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy zmarłego pracownika, a więc:

• wymagalne wynagrodzenie za pracę,
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
• prawo do odszkodowania pieniężnego z tytułu wypadku przy pracy – jeśli śmierć spadkodawcy była jego konsekwencją,
• prawo pracownika do nieodpłatnego nabycia akcji.


Długi

Należy również zaznaczyć, że w skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, lecz także długi spadkodawcy, w tym wszelkie kredyty czy pożyczki.

Na rzecz spadkobierców przechodzą również prawa wynikające z papierów wartościowych (czek, weksel)

Kiedy wolno się zrzec zarówno udziału w spadku, jak i całej schedy >>