Sąd może nałożyć grzywnę, jeżeli spółka z o.o. po dokonaniu zmian w jej zarządzie nie złoży stosownego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Co może zrobić sąd, gdy mimo zastosowania grzywny spółka dalej nie wypełnia wspomnianego obowiązku?
Sąd rejestrowy ma prawo ponawiać grzywny. Jeżeli jednak – pomimo zastosowania takich sankcji – spółka z o.o. w dalszym ciągu nie wykonuje obowiązków, to sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora. Kurator natomiast jest zobowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia czynności wymaganych do powołania władz osoby prawnej, czyli w tym przypadku spółki z o.o.
Jeżeli jednak nie dojdzie do powołania władz tejże spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ustanowienia kuratora, to ma on prawo podjąć czynności zmierzające do jej likwidacji. Ponadto kurator może podjąć tego rodzaju działania również wtedy, gdy powołane władze spółki z o.o. nie będą wykonywały obowiązków związanych ze zgłoszeniem wymaganych danych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
Kurator może też wystąpić do sądu rejestrowego o rozwiązanie osoby prawnej (spółki z o.o.), a także o ustanowienie likwidatora z powodu braku jej władz lub z innej ważnej przyczyny.
Należy jednocześnie pamiętać, że sąd rejestrowy nie wszczyna postępowania przymuszającego, jeżeli z danych zawartych w aktach rejestrowych wynika, że nie doprowadzi ono do złożenia wniosku o wpis do KRS lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe. W postanowieniu o odstąpieniu od postępowania przymuszającego sąd rejestrowy wskazuje podstawę faktyczną odstąpienia od wszczęcia postępowania przymuszającego. Sąd rejestrowy może także umorzyć postępowanie przymuszające, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że nie doprowadzi ono do spełnienia obowiązku. Ma to jednak poważne następstwa – sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu.

dr Marcin Borkowski, radca prawny w kancelarii GWW Woźny i Wspólnicy