W niektórych spółkach z o.o. sprawozdanie finansowe musi zbadać biegły rewident. Potem jest ono zatwierdzane przez zgromadzenie wspólników spółki. Do kiedy trzeba złożyć do KRS już zatwierdzone sprawozdanie i opinię biegłego?Przypomnijmy, że spółki z o.o. są zobowiązane do udostępnienia wspólnikom rocznego sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu – także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta – najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników.
Jeżeli natomiast już nastąpi zatwierdzenie takiego sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników, to zarząd spółki musi złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od zatwierdzenia: roczne sprawozdanie, a gdy podlegało ono badaniu – również opinię biegłego rewidenta.
Władze spółki mają też obowiązek udostępnienia dokumentacji biegłemu rewidentowi również w innych okolicznościach niż badanie rocznego sprawozdania finansowego. Otóż sąd rejestrowy, na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, może – po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia – wyznaczyć podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w celu zbadania rachunkowości i działalności spółki. W takim przypadku członkowie organów spółki są zobowiązani udzielać biegłemu rewidentowi żądanych wyjaśnień oraz zezwolić mu na przeglądanie ksiąg i dokumentów spółki, na badanie stanu kasy i dokonanie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów. Biegły rewident składa następnie swoje sprawozdanie sądowi rejestrowemu, który przesyła jego odpis wspólnikowi żądającemu zbadania rachunkowości zarządowi i radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Sprawozdanie to powinno być odczytane w całości na najbliższym zgromadzeniu wspólników spółki. Także plan podziału lub łączenia spółek należy poddać badaniu przez biegłego.

dr Marcin Borkowski, radca prawny w GWW