Zwyczajne zgromadzenia wspólników podejmują m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki z o.o. W niektórych przypadkach sprawozdanie to musi zbadać biegły rewident. Jakie warunki należy spełnić, żeby badanie było ważne?Roczne sprawozdanie finansowe spółki z o.o. podlega zatwierdzeniu nie później niż sześć miesięcy od tzw. dnia bilansowego. W zdecydowanej większości naszych spółek z o.o. rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. To oznacza, że zwyczajne zgromadzenia wspólników, podczas których zatwierdzane są sprawozdania finansowe, powinny zostać przeprowadzone w tych spółkach do końca czerwca.
Sprawozdanie finansowe niektórych spółek z o.o. może podlegać obowiązkowi zbadania przez biegłego rewidenta. Takie badanie musi zostać przeprowadzone jeszcze przed zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Celem jest wyrażenie przez biegłego pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości. Poza tym biegły rewident wskazuje, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, a także wynik finansowy badanej spółki z o.o. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje organ je zatwierdzający. W przypadku spółki z o.o. jest to zgromadzenie wspólników. Jednak statut, umowa lub inne wiążące spółkę przepisy prawa mogą stanowić inaczej. Przykładowo, statut spółki może wskazywać, że wyboru biegłego rewidenta dokonuje rada nadzorcza spółki (jeżeli ją powołano). Nie ma natomiast możliwości, aby wspomnianego wyboru dokonywał zarząd spółki z o.o.
Jeżeli zaś chodzi o zarząd spółki, to powinien zapewnić udostępnienie biegłemu rewidentowi, przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego, księgi rachunkowe oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkie innych dane. Biegły rewident jest uprawniony do uzyskania informacji związanych z badaniem m.in. od kontrahentów danej spółki.

dr Marcin Borkowski, radca prawny w GWW