Czy członek zarządu, aby nie odpowiadać własnym majątkiem za zobowiązania spółki z o.o., musi podjąć konkretne działania, np. złożyć we właściwym czasie wniosek o ogłoszenie jej upadłości lub wystąpić o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?
Tak. Kwestii tej poświęcony był wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 10 maja 2017 r. (sygn. akt III AUa 852/16). W rozpatrywanej sprawie osoba pełniąca funkcję członka zarządu spółki z o.o. nie podjęła żadnego z przewidzianych prawem działań. Zatem sąd uznał, że skoro nie wykazała ona przesłanek zwalniających ją z odpowiedzialności, to ma obowiązek pokrycia zobowiązań spółki. W rezultacie członek zarządu musiał wyrównać zobowiązania spółki z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych.
Sąd podkreślił, że objęcie stanowiska członka zarządu spółki z o.o. jest dobrowolne. Każdy, kto się na to zdecyduje, musi pamiętać, że przyjmuje także na siebie określoną odpowiedzialność. Wynika to z samego faktu bycia członkiem zarządu – od chwili powołania aż do czasu skutecznego wygaśnięcia mandatu. Co więcej, sprawujący funkcję członek zarządu musi dołożyć szczególnej staranności wymaganej od profesjonalisty. Zatem nie wyłącza jego odpowiedzialności, np. nieznajomość stanu finansów spółki czy też subiektywna ocena dotycząca jej sytuacji majątkowej. Członek zarządu nie może więc twierdzić, że spółka nie płaciła długów, ponieważ założył, że jej kłopoty finansowe mają charakter przejściowy.
Na zarządzie spoczywa obowiązek dokonania oceny, czy doszło do krótkotrwałego wstrzymania płacenia zobowiązań na skutek przejściowych trudności, czy też spółka zaprzestała płacenia długów w sposób trwały. Członek zarządu nie może twierdzić, że nie ponosi winy w niezgłoszeniu wniosku o upadłość, gdyż liczył na przyszłe zyski spółki. Nie powinien też zakładać bezprzedmiotowości postępowania upadłościowego. Takie nieodpowiedzialne podejście zarządzających spółką kapitałową naraża na szkodę wierzycieli, w związku z tym nie zasługuje na ochronę.
Marcin Borkowski, radca prawny w GWW