Porty lotnicze mogą ograniczać działalność gospodarczą i tego typu zakazy nie stoją w sprzeczności z wolnościami gwarantowanymi przez Konstytucję RP. Wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma ogromne znaczenie dla zarządców lotnisk, którzy zwalczają taksi mafię. Chodzi o przewoźników nagabujących pasażerów na lotniskach, by skorzystali z ich usług, a potem pobierających nawet kilkukrotnie zawyżoną opłatę za przejazd.

Artykuł 210 ust. 1 pkt 5a w związku z art. 83a ust. 2 prawa lotniczego (Dz.U. 2002 nr 130, poz. 1112 z późn. zm.) oraz par. 2 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku (Dz.U. z 2012 r. poz. 1023) pozwalają na wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (w tym reklamowej czy akwizycyjnej) bez zgody zarządzającego portem. Jego złamanie stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Zdaniem TK powyższe przepisy, choć ograniczają wolność działalności gospodarczej, nie naruszają Konstytucji RP.

– Gwarantowana przez art. 22 konstytucji wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego, a zatem może podlegać ograniczeniom. Przy tym konieczne jest, aby jej ograniczenie znajdowało uzasadnienie w ważnym interesie publicznym oraz było zgodnie z zasadami proporcjonalności – mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Wojciech Hermeliński.

Rozstrzygnięcie TK było odpowiedzią na pytanie prawne skierowane przez stołeczny sąd rejonowy, przed którym toczy się kilkadziesiąt spraw przeciwko taksówkarzom. Co prawda pytający sąd nie kwestionował konieczności ustanowienia ograniczenia, ale sposób jego wprowadzenia: w rozporządzeniu, a nie w ustawie. Trybunał orzekł jednak, że odesłanie do źródła podustawowego nie narusza zasady prawidłowej legislacji. Co więcej, art. 22 ustawy zasadniczej szerzej określa granice dopuszczalnej ingerencji w gwarantowaną nim wolność niż art. 31 ust. 3 konstytucji, który stanowi, że prawa i wolności mogą być ograniczone tylko w ustawie.

ORZECZNICTWO

Wyrok TK z 27 lutego 2014 r., sygn. akt P 31/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia