Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska. Proponowane przepisy zakładają ze z części ustawowych obowiązków będą mogli zostać zwolnieni przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu baterie lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg

Projekt przewiduje ułatwienia dla małych producentów, czyli przedsiębiorców wprowadzających na rynek niewielkie ilości baterii i akumulatorów.

Z części obowiązków ustawowych będą mogli zostać zwolnieni przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu baterie lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg oraz wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory przemysłowe, baterie lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nie przekraczającej 100 kg.

Chodzi o zwolnienie takich przedsiębiorców z obowiązków polegających na osiąganiu wymaganych poziomów zbierania, a także dotyczących uiszczania opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, zawierania umowy ze zbierającym te odpady oraz prowadzącym zakład ich przetwarzania, składania wykazu zakładów przetwarzania. Aby uzyskać zwolnienie z tych obowiązków przedsiębiorcy będą musieli złożyć odpowiednie dokumenty u marszałków województw. Oznacza to, że będą oni sami decydować, czy chcą skorzystać z takiego zwolnienia, czy nie. Jednocześnie będą ich obowiązywały dotychczasowe przepisy o wpisie do rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów. Będzie ich także dotyczyć obowiązek informowania o masie wprowadzanych do obrotu baterii lub akumulatorów.

Doprecyzowano przepisy dotyczące organu, do którego przedsiębiorcy prowadzący recykling zużytych baterii lub akumulatorów będą przekazywać sprawozdania z osiągniętego poziomu wydajności recyklingu. Wskazano, że będą to marszałkowie województw. Jednocześnie marszałek województwa będzie przekazywał ministrowi środowiska dane dotyczące osiągniętych przez recyklerów poziomów wydajności recyklingu – do 31 maja za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsze sprawozdania będą przekazywane w 2015 r. za poprzedni rok kalendarzowy.

Projekt noweli ustawy reguluje również działalność podmiotów, które pośredniczą w realizacji obowiązków nałożonych na wprowadzających baterie i akumulatory. Aby skutecznie nadzorować działalność podmiotów pośredniczących zdecydowano o nałożeniu na nich pewnych obowiązków. Przede wszystkim każdy z nich będzie musiał mieć wdrożony system zarządzania środowiskowego, zgodny z wymogami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub normą ISO 14001. Podmioty te będą musiały wpisywać się do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Odpowiedzialność za prawidłową realizację obowiązków ustawowych, tak jak dotychczas, będzie spoczywać na wprowadzających baterie i akumulatory, bez względu na to, czy zdecydują się realizować je sami, czy z udziałem podmiotów pośredniczących.

Założono, że w ewidencji baterii i akumulatorów wprowadzanych do obrotu nie trzeba będzie informować o ich liczbie, a jedynie o ich rodzaju i masie. Dla wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory oznacza to znaczne uproszczenie w prowadzonej działalności.

Wprowadzono regulacje, które uproszczają wypełnianie obowiązku finansowania publicznych kampanii edukacyjnych i sposób obliczania wysokości opłaty na te kampanie. Obecny sposób ustalania tej opłaty, ponoszonej przez wprowadzających baterie lub akumulatory, budził liczne wątpliwości. Dlatego zaproponowano prostszy mechanizm wyznaczania wielkości opłaty na publiczne kampanie edukacyjne. Ma być ona liczona od masy wprowadzonych baterii lub akumulatorów, przy stawce 0,02 zł za kilogram wprowadzanych do obrotu baterii lub akumulatorów. Jednocześnie, jeśli wysokość środków, jakie wprowadzający baterie i akumulatory musi przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, nie przekroczy 10 zł (w danym roku kalendarzowym) – to nie będzie on musiał finansować kampanii w tym roku.

Zgodnie z projektem nowelizacji, opłata depozytowa będzie pobierana przez sprzedawców detalicznych tylko od użytkowników końcowych (nie będących przedsiębiorcami), przy sprzedaży baterii i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, sprzedawanych nie jako część składowa innych urządzeń (np. samochodu), ale wyłącznie jako samodzielny produkt.

Doprecyzowano przepisy dotyczące przekazywania informacji o masie zebranych oraz przetworzonych zużytych baterii i akumulatorów. Zbierający zużyte baterie lub akumulatory oraz prowadzący zakłady przetwarzania tych odpadów będą musieli wydawać wprowadzającemu baterie lub akumulatory odpowiednio: zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach i akumulatorach przenośnych oraz zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach i akumulatorach.

Zaproponowano też rozwiązania, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zamierzających przetwarzać zużyte baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe w zakładzie przetwarzania – bez konieczności doposażenia takiego zakładu w hutę (w odniesieniu do złomu ołowiu) i instalację do recyklingu tworzyw sztucznych. W efekcie polscy przedsiębiorcy będą funkcjonować na analogicznych zasadach, jakie obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej. Jednak zakłady nie prowadzące recyklingu ołowiu i jego związków lub tworzyw sztucznych będą musiały przekazać (powstałe w wyniku przetwarzania ww. zużytych baterii i akumulatorów) frakcje ołowiu i tworzyw sztucznych do odpowiednich instalacji. Jeśli tego nie zrobią będą podlegały wysokiej karze – od 5 tys. zł do 1 miliona zł.

Ponadto dodano, że przetwarzanie i recykling zużytych baterii i akumulatorów obejmuje co najmniej usunięcie wszystkich cieczy i kwasów. Jednocześnie zobowiązano wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli zakładów przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów.
Przewidziano kary pieniężne za dwa nowe rodzaje czynów zabronionych: dla podmiotu pośredniczącego za niewdrożenie systemu zarządzania środowiskowego (10 tys. zł) oraz za niewywiązanie się przez prowadzącego recykling zużytych baterii lub akumulatorów z obowiązku przygotowania i przekazania marszałkowi województwa sprawozdań z osiągniętego poziomu wydajności recyklingu (od 100 do 1000 zł).


10 pytań o elektrośmieci. Gdzie można je oddać? Jakie kary grożą za wyrzucenie ich na śmietnik? >>