Dostawca energii pozwał do lubelskiego e-sądu jednego z klientów R.S., ponieważ ten nie opłacił rachunków na kwotę 460 zł.

Jako adres do doręczeń pozwanego dostawca wskazał ten, który wynikał z umowy. E-sąd nakazał R.S. zapłatę należności. Rozstrzygnięcie nie zostało jednak doręczone. Poczta zwróciła bowiem korespondencję z adnotacją, że adresat się wyprowadził.

W efekcie e-sąd uchylił nakaz zapłaty i sprawę przekazał do rozpoznania sądowi według właściwości miejscowej. Przewodniczący w tym sądzie wezwał spółkę do wskazania aktualnego adresu pozwanego. W odpowiedzi dostawca złożył wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika. Wskazał, że zwrócił się do MSWiA o udzielenie informacji na temat aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego, jednak nie otrzymał odpowiedzi.

Przewodniczący w sądzie I instancji oddalił jednak wniosek o ustanowienie kuratora, a następnie umorzył postępowanie.

Powódka wniosła zażalenie. Jej zdaniem sąd powinien jedynie zawiesić postępowanie, tym bardziej że pozew zawierał adres pozwanego, a więc brak było przeszkód do wszczęcia postępowania, a co najwyżej istniała przeszkoda do jego kontynuacji.

Sąd okręgowy, który sprawą się zajął, nabrał wątpliwości, czy w zaistniałej sytuacji postępowanie należy zawiesić, czy umorzyć, i przedstawił Sądowi Najwyższemu takie zagadnienie prawne.

W uzasadnieniu wskazał, że postępowanie toczące się po uchyleniu nakazu zapłaty, wydanego w postępowaniu elektronicznym, jest w istocie kontynuacją tego zainicjowanego pozwem do e-sądu, a nie nowym postępowaniem.

Przekazanie sprawy skutkuje natomiast tym, że – zgodnie z art. 50537 kodeksu postępowania cywilnego, w brzmieniu obowiązującym do 6 lipca 2013 r. – przewodniczący wzywa powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz jego uzupełnienia, w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana. W przypadku nieusunięcia zaś tych braków sąd umarza postępowanie.

Zdaniem sądu pytającego redakcja przepisu budzi jednak wątpliwości. Nie jest bowiem jasne, czy usunięcie braków formalnych i uzupełnienie pozwu obejmuje dwie kategorie sytuacji, czy też jedną.

SN uchwalił, że po uchyleniu nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym i przekazaniu sprawy do sądu właściwego, sąd – stosując art. 50537 par. 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do 6 lipca 2013 r. – może zawiesić postępowanie bez wzywania powoda do wskazania właściwego adresu pozwanego. Artykuł 177 par. 1 pkt 6 k.p.c. wskazuje bowiem, że w przypadku braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez niego adresu pozwanego, sąd może zawiesić postępowanie z urzędu.

ORZECZNICTWO

Uchwała Sądu Najwyższego z 18 października 2013 r., sygn. akt III CZP 63/13