Przepisy prawa dopuszczają czasowe zawieszenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z niniejszego rozwiązania, muszą liczyć się jednak z koniecznością spełnienia wymogów nakładanych przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Dowiedz się, w jakich przypadkach możesz dokonać zawieszenia działalności oraz jakie są tego konsekwencje.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest czasowym zaprzestaniem jej prowadzenia. Może ono trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Wyjątkowo zawieszenie może trwać krócej, jeśli chcemy zawiesić działalność na luty.

Okres zawieszenia może być podany w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku

Kto może zawiesić działalność?

Warunki, które powinny być spełnione przez przedsiębiorcę chcącego zawiesić działalność gospodarczą są określone w ustawie o swobodzie gospodarczej. Przepisy dotyczące tego zagadnienia będą miały zastosowanie jedynie do jednoosobowej działalności, która posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Wniosek o zawieszenie działalności może złożyć zarówno osoba fizyczna, jak i spółka osobowa czy kapitałowa. Aby jednak tego dokonać, nie jest możliwe zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę.

Szczególne przypadki zawieszenia

• Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

• Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

• Jeśli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą tylko jako wspólnik jednej lub wielu spółek cywilnych to zawieszenie przez niego działalności we wszystkich spółkach oznacza zawieszenie wszelkiej wykonywanej przez niego aktywności gospodarczej podlegającej wpisowi do CEIDG i oznacza konieczność złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej we CEIDG.

Zawieszając działalność nie przestajesz być przedsiębiorcą

Wniosek

Zawieszenie (oraz wznowienie) działalności gospodarczej dokonywane jest zawsze na wniosek przedsiębiorcy. W tym celu odpowiednio wypełniony dokument CENIDG-1 należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy, przy którym zarejestrowana została działalność. Składając wniosek, należy podać datę rozpoczęcia zawieszenia działalność oraz przewidywaną datę jej wznowienia.

Nie jest konieczne przekazywanie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do ZUS-u czy urzędu skarbowego - zrobi to za nas urząd miasta lub gminy

Prawa i obowiązki w okresie zawieszenia

W trakcie trwania zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać pozarolniczej działalność i gospodarczej oraz osiągać z niej przychodów. Oznacza to, że w trakcie trwania zawieszenia nie jest możliwa sprzedaż towarów oraz wykonywanie usług, a co za tym idzie wystawianie z tego tytuły faktur czy rachunków.

Może on natomiast wykonywać pewien katalog czynności oraz spełnić obowiązki, o których mowa jest w art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca:

• ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
• ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności,
• ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
• ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed jej zawieszeniem,
• wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
• ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem jej wykonywania,
• może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.