Ustawa daje prawo do wniesienia zarzutów od tytułu wykonawczego w terminie siedmiu dni. Ale nie mówi nic o tym, od kiedy te dni liczyć
Ściąganie zaległych grzywien, kar pieniężnych, podatków czy różnego rodzaju opłat administracyjnych odbywa się w postępowaniu egzekucyjnym, które reguluje ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.). Zwykle procedury administracyjne są bardzo szczegółowo uregulowane, ale nie zawsze.
Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego. W określonych przypadkach (patrz ramka) obowiązanemu przysługuje prawo do wniesienia zarzutów. Co dziwne, uprawnienie to uregulowano jedynie w przepisie stanowiącym o tym, co powinien zawierać tytuł wykonawczy (art. 27). Tam w par. 1 pkt 9 mowa o tym, że musi on zawierać pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie siedmiu dni prawie zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie dalszego prowadzenia postępowania.