Zwrócił się on w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego do prezydenta o podjęcie działań zmierzających do zmiany obecnych regulacji nieprzewidujących umieszczania wizerunku orła na wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych. Jest to obecnie ewenement. We wszystkich innych sądach na wyrokach zobaczymy polskie godło. Tak jest w przypadku NSA, co do którego kwestie te normuje regulamin wewnętrzny urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego (M.P. z 2010 r. nr 86, poz. 1007). Jego par. 70 jasno mówi, że na wstępie wyroku zamieszcza się wyrazy „Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”, a nad nimi wizerunek orła. Analogicznie jest w przypadku SN. Przesądza o tym par. 95 ust. 1 regulaminu Sądu Najwyższego (M.P z 2003 r. nr 57, poz. 898). Na wstępie wyroku zamieszcza się wyrazy „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej” poprzedzone wizerunkiem godła – tak brzmi z kolei par. 87 ust. 1 regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 249). Podobnie jest w sądach wojskowych. Jedynie na wyrokach WSA brakuje godła państwowego, bo nie przewiduje tego regulamin nadawany przez prezydenta.
Reklama
Tę niekonsekwencję ustawodawcy dostrzegł obywatel. W swoim wniosku przekonywał Kancelarię Prezydenta, że nie ma racjonalnego wytłumaczenia, aby tylko niektóre sądy wydające orzeczenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej umieszczały godło na wyrokach. Dowodził też, że obecny przepis prezydenckiego regulaminu godzi w autorytet i powagę sądownictwa administracyjnego. Tym bardziej że Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy, jak również sądy powszechne i wojskowe mają prawny obowiązek umieszczania wizerunku godła państwowego na wydawanych przez siebie wyrokach.