Unieważnienie wydane przez marszałka województwa nie oznacza, że kandydat otrzyma prawo jazdy bez konieczności powtarzania testu. Przeprowadza się go ponownie na koszt wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Czy egzaminator może złożyć odwołanie

Złożyłem skargę na egzaminatora, u którego już kolejny nie zdałem egzaminu na prawo jazdy. Czy egzaminator może zaskarżyć decyzję o unieważnieniu egzaminu?

Złożenie odwołania przez egzaminatora nie jest możliwe z uwagi na to, że nie może on zostać uznany za stronę w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności egzaminu państwowego. Podobnie jest nawet w przypadku, gdy jedną z przyczyn (być może nawet podstawową) są wyniki tego postępowania, uzasadniające skreślenie z ewidencji egzaminatorów.
Jak podkreślił WSA w Warszawie, związek między tymi rozstrzygnięciami ma wyłącznie charakter faktyczny, tak samo jak interes egzaminatora w postępowaniu unieważniającym wyniki egzaminu państwowego na prawo jazdy. Egzaminator ma przeprowadzić ten egzamin w sposób ściśle określony przepisami, a jego werdykt stanowi jedną z przesłanek uzyskania (lub odmowy) uprawnienia do kierowania pojazdami przez egzaminowanego.
W tej sytuacji interes prawny ma niewątpliwie egzaminowany, dążący do zdobycia określonego uprawnienia, a nie egzaminator, który jedynie sprawdza kwalifikacje egzaminowanego.
Podstawa prawna
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 sierpnia 2005 r. (sygn. akt VI SA/Wa 306/2005).

Czy mogę zostać posądzony o wręczenie łapówki

Już kilkanaście razy nie zdałam egzaminu na prawo jazdy. Jestem na tyle zdesperowana, że po głowie chodziło mi nawet zapłacenie egzaminatorowi za większą przychylność. Czy mogłabym zostać oskarżona o wręczenie łapówki?

Egzaminator w czasie wykonywania obowiązków zawodowych podlega ochronie przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu. Oznacza to, że każdy, kto udziela lub obiecuje udzielić mu korzyści majątkowej po to, by skłonić go do naruszenia obowiązującej go procedury egzaminowania, odpowie za łapownictwo.
Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jak uznał WSA w Poznaniu w wyroku z 24 listopada 2010 r. (sygn. akt II SA/Po 594/2010), zasady egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami wskazują, że na egzaminatorze spoczywa obowiązek rzetelnego i bezstronnego wykonywania powierzonych mu zadań. Wynika z tego, że w razie gdy osoba zgłaszająca się na egzamin zaproponowałaby egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminator ten jest zobowiązany odmówić przeprowadzenia egzaminu albo go przerwać.
Podstawa prawna
Art. 63 ust. 2 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 z późn. zm.).
Art. 229 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Czy kursant może zostać ukarany mandatem

W trakcie jazdy doszkalającej przed egzaminem na prawo jazdy zostałem zatrzymany wraz z instruktorem przez policję. Popełniłem błąd, skręcając w lewo na zakazie. Funkcjonariusze pouczyli mnie i instruktora, jednak podkreślili, że w takiej sytuacji powinniśmy dostać mandat. Czy jest to możliwe?

Mandaty za wykroczenie drogowe mogą być nakładane nie tylko na kierowców posiadających prawo jazdy, lecz także na kursantów ośrodków nauki jazdy. Ich odpowiedzialności nie wyłącza automatycznie sama obecność instruktora czy egzaminatora w prowadzonym przez nich aucie i to, że mają oni możliwość reagowania na nieprawidłowe zachowania kursanta.
Kierującym pojazdem, który może ponosić odpowiedzialność za popełnione wykroczenia drogowe, może być również osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy lub zdaje egzamin państwowy. Osobną kwestią jest odpowiedzialność instruktora. Jego zadaniem jest reagowanie na niebezpieczną jazdę kursanta, co umożliwiają mu dodatkowy hamulec, a także zwolnienie z obowiązku zapinania pasów. Można go więc w określonych sytuacjach uznać za współkierującego pojazdem. Instruktor odpowiada za to, że nie reaguje na zbyt szybką jazdę, dopuszcza do jazdy niesprawnym samochodem.
Kursant może odpowiadać też z art. 177 kodeksu karnego za spowodowanie wypadku drogowego. Zgodnie z tymi przepisami każdy (czyli także kursant) kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Z kolei jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 z późn. zm.).

Czy mogę zobaczyć nagranie z egzaminu

Zamierzam złożyć skargę na sposób przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy. Czy mogę zobaczyć nagranie wideo z jego przebiegu?

Przebieg egzaminu na prawo jazdy kategorii B musi być nagrywany przez kamery umieszczone wewnątrz samochodów egzaminacyjnych. Kamery muszą rejestrować co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego i dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu. Ośrodki egzaminowania mają obowiązek przechowywać zarejestrowany obraz i dźwięk na odpowiednich nośnikach danych, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych, przez okres co najmniej 14 dni od daty przeprowadzenia egzaminu.
Zainstalowanie kamer ma przede wszystkim na celu przeciwdziałanie nadużyciom ze strony egzaminatorów, a ponadto ma dawać możliwość skutecznego odwołania się od negatywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy. Kandydaci na kierowców muszą wiedzieć o tym, że w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu mają zagwarantowane prawo wglądu do zapisanego materiału. Prawo to ma nie tylko osoba prowadząca nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy, lecz także osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, że nieudostępnienie dowodu w postaci nagrania przebiegu egzaminu na prawo jazdy w siedzibie delegatury organu w miejscowości, w której mieści się siedziba strony, stanowi bezczynność organu w sprawie (wyrok z 18 kwietnia 2007 r., II SAB/Sz 33/2006). Jeżeli została złożona skarga na przebieg egzaminu lub wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające w stosunku do egzaminatora przeprowadzającego egzamin, nagranie przedstawiające przebieg egzaminu musi być przechowywane do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.
Jeżeli przebieg egzaminu praktycznego nie został zarejestrowany z powodu awarii urządzenia nagrywającego przebieg egzaminu, egzamin zostaje powtórzony na koszt ośrodka egzaminowania.
Podstawa prawna
Par. 21 rozporządzenia ministra infrastruktury z 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005 r. nr 217, poz. 1834 z późn. zm.).

Czy mogę żądać unieważnienia egzaminu

W mojej ocenie egzaminator niesłusznie uznał popełnione przeze mnie w czasie jazdy uchybienia za błędy, które musiały skutkować przerwaniem egzaminu praktycznego z wynikiem negatywnym. Czy mogę żądać oceny prawidłowości jego przebiegu i jego unieważnienia?

Osoba, która przystąpiła do egzaminu na prawo jazdy, może zgłosić zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny. Skargę wraz z uzasadnieniem składa się do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Można to zrobić w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin. Pismo warto przygotować w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa należy zostawić w WORD, a jeden (którego wpływ został potwierdzony w sekretariacie) warto zachować jako dowód złożenia skargi.
Dyrektor WORD jest zobowiązany do przekazania skargi do właściwego organu nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych. Na mocy przyznanych marszałkowi kompetencji może on w szczególności kontrolować dokumentację i działalność związaną z egzaminowaniem, a także unieważnić egzamin państwowy, który był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy, o ile ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.
Po rozpatrzeniu sprawy urząd marszałkowski przesyła do dyrektora ośrodka informację o sposobie załatwienia skargi. Jeśli egzamin został przeprowadzony błędnie, za powtórkowy egzamin płaci WORD.
Podstawa prawna
Art. 67 ust. 1 pkt 1 i 4, 68 i 72 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 z późn. zm.).

Czy egzaminator może prowadzić jazdy doszkalające

Mój kolega brał lekcje u osoby, która jest egzaminatorem w WORD w innym mieście. Czy takie osoby mogą je prowadzić?

Podstawowymi obowiązkami egzaminatora są rzetelne i bezstronne wykonywanie powierzonych zadań, rozwijanie wiedzy zawodowej i podnoszenie kwalifikacji, a także godne zachowanie w czasie wykonywania obowiązków. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego nie może jednocześnie prowadzić szkoleń dla kandydatów na kierowców ani podejmować zajęć zarobkowych bez zgody dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
Łamanie obowiązujących procedur może być podstawą do skreślenia z ewidencji egzaminatorów. Marszałek województwa ma obowiązek wydania takiej decyzji w razie dopuszczenia się przez egzaminatora rażącego naruszenia przepisów poprzez wielokrotne przeprowadzenie egzaminu państwowego w sposób niezgodny z przepisami ustawy albo przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy członkowi bliskiej rodziny lub osoby w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki.
Egzaminator może stracić pracę także za potwierdzenie nieprawdy w dokumentach dotyczących egzaminu. W przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatora, który dopuścił się rażącego naruszenia przepisów z zakresu egzaminowania, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu stała się ostateczna.
Podstawa prawna
Art. 71 ust. 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 z późn. zm.).