Weksel nie musi zawierać określenia formy prawnej prowadzenia działalności przez wystawcę. Aby był ważny, wystarczy, że podany jest jego numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – uchwalił Sąd Najwyższy.
Dwie spółki zawarły ze sobą sześć umów leasingu. Na zabezpieczenie zapłaty długu stołeczna spółka wydała firmie z Gdańska weksel własny in blanco poręczony przez prezesa zarządu i kilka innych osób. Na pierwszej stronie weksla znalazła się jej pieczęć firmowa. Zawierała jednak niepełne dane firmy – nie wynikało z niej bowiem, że chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Podano jedynie: adres, NIP i REGON oraz numer wpisu do KRS.

Zapłata weksla

Firma z Gdańska wezwała kontrahenta do uiszczenia należności z umów leasingu pod rygorem skorzystania z weksla, a wobec braku zapłaty wypełniła weksel na kwotę 88 tys. zł. Sprawa trafiła do sądu i ten w I instancji wydał nakaz zapłaty. Warszawska spółka i poręczyciele wnieśli zarzuty. Przekonywali, że weksel jest nieważny, ponieważ został przez wystawcę opatrzony parafą, choć ustawa – Prawo wekslowe (Dz.U. z 1936 r. nr 37, poz. 282 ze zm.) wymaga dla ważności weksla, by był on opatrzony pełnym podpisem wystawcy. Co więcej – broniła się spółka – wskazana na pieczątce nazwa pozwanej może wprowadzać w błąd co do osoby wystawcy weksla, bo nie jest zgodna z nazwą wystawcy określoną w KRS.

Podmiot działalności

Sąd okręgowy utrzymał w mocy swój nakaz zapłaty. Wskazał na uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 30 grudnia 1993 r. (sygn. akt III CZP 146/03), w której SN stwierdził, że nazwisko może być naniesione na wekslu w formie skróconej, a pomijanie niektórych liter, zwłaszcza samej końcówki nazwiska, jest w praktyce obrotu prawnego powszechne; nazwisko niekoniecznie musi więc być napisane czytelnie. Wystarczy, że podpis jest sporządzony w sposób charakterystyczny dla danej osoby. Pozostałych zarzutów sąd również nie uznał.
Wszyscy pozwani złożyli apelację.
Sąd apelacyjny, który sprawą się zajął, nabrał wątpliwości i przedstawił SN zagadnienie prawne sprowadzające się do pytania: czy weksel własny wystawiony przez osobę prawną, jeżeli w jej oznaczeniu na wekslu brak jest wskazania jej formy organizacyjnej, ale podany jest jej numer rejestru sądowego, jest nieważny?
W uzasadnieniu wskazał, że prawo wekslowe nie wskazuje wymogów co do określenia nazwy osoby prawnej. Zdaniem sądu pytającego, kierując się pewnością obrotu gospodarczego, można uznać, że brak wskazania w wekslu formy organizacyjnej jego wystawcy przy jednoczesnym wskazaniu numeru rejestru sądowego, w którym jest wpisany, nie czyni weksla nieważnym.
Tak też uznał Sąd Najwyższy i uchwalił, że weksel własny wystawiony przez osobę prawną oznaczoną z pominięciem określenia jej formy prawnej, ale z podaniem numeru w KRS, a także weksel własny wskazujący przedmiot działalności gospodarczej wystawcy niebędący częścią jego firmy są mimo to ważne.
ORZECZNICTWO
Uchwała Sądu Najwyższego z 10 października 2013 r., sygn. akt III CZP 54/13