Weksel nie musi zawierać określenia formy prawnej prowadzenia działalności przez wystawcę. Aby był ważny, wystarczy, że podany jest jego numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – uchwalił Sąd Najwyższy.
Dwie spółki zawarły ze sobą sześć umów leasingu. Na zabezpieczenie zapłaty długu stołeczna spółka wydała firmie z Gdańska weksel własny in blanco poręczony przez prezesa zarządu i kilka innych osób. Na pierwszej stronie weksla znalazła się jej pieczęć firmowa. Zawierała jednak niepełne dane firmy – nie wynikało z niej bowiem, że chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Podano jedynie: adres, NIP i REGON oraz numer wpisu do KRS.

Zapłata weksla