Zgodnie z przepisami regulującymi ustrój Krajowego Rejestru Sądowego w dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej, o ile spółka je posiada. Jakie to może mieć znaczenie dla spółki?
Uzupełnienie danych zawartych w KRS o adres strony internetowej spółki jest o tyle uzasadnione, że kodeks spółek handlowych umożliwia przekazywanie informacji za pośrednictwem takiej strony. Posiadanie strony internetowej jest szczególnie ważne dla spółki publicznej, ponieważ walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na jej stronie internetowej oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Strona internetowa może okazać się przydatna także w przypadku zamiaru połączenia spółek. Takie spółki, co do zasady, powinny ogłosić plan połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tego wymogu nie stosuje się do spółki, która nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan połączenia na swojej stronie internetowej. Łącząca się spółka może również udostępniać na swojej stronie internetowej dokumenty dotyczące połączenia. Analogiczne ułatwienia dotyczące wykorzystania strony internetowej występują w przypadku planu połączenia transgranicznego oraz planu podziału.
Na stronach internetowych spółki komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej należy zamieszczać podstawowe informacje. Oto one: firma spółki, jej siedziba i adres; oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru; numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz dane dotyczące kapitału zakładowego.
dr Marcin Borkowski, radca prawny w kancelarii Grynhoff Woźny Wspólnicy