Jarosław Gowin prezentuje szczegóły programu "Przedsiębiorczość Rodzina Obywatelskość". Pragnie ułatwić życie przedsiębiorcom, uprościć proces stanowienia prawa oraz poprawić jego jakość. Przestawia m.in reformę prawa budowlanego oraz postuluje wprowadzenie zasady „milczącej zgody” administracji.

Przetargi efektywne i sprawiedliwe

Gowin postuluje usprawnienie procesu przeprowadzania zamówień publicznych. Chce położyć kres niekompetencji i paraliżowi decyzyjnemu związanego z obawą przed kontrolami administracji. Zwraca uwagę na problem ceny jako jedynego kryterium rozstrzygania przetargów. Spełniane parametrów technicznych, harmonogram wykonania prac, długość okresu gwarancyjnego, czy termin wykonania zamówienia to kwestie, które zdaniem Gowina powinny być kluczem do wyboru odpowiedniego partnera. Postuluje wprowadzenie powszechnego Kodeksu dobrych praktyk zamawiającego oraz zmian ustawowych, mających na celu usystematyzowanie procesu zamówień publicznych.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Likwidacja obciążeń administracyjnych to kolejny z postulatów programu Gowina. W tym celu proponuje stosowanie oświadczeń zamiast zaświadczeń czy też upowszechnienie procedur elektronicznych.

Uproszczenie prawa budowlanego

Obowiązujące przepisy oraz brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu przygotowywane przez gminy są zdaniem Gowina barierą dla nowych inwestycji. Uproszczenie tworzenia planów chce osiągnąć poprzez nałożenie na samorządy odpowiedniego obowiązku ustawowego. Plany miałby być sporządzane w określonym wymiarze i w określonym czasie, poprzez np. obowiązek pokrycia minimum 90 proc. obszaru gminy z zachowaniem 3 – 5 letniego okresu dojścia.

- W przypadku planu zagospodarowania możliwe byłoby podjęcie budowy w oparciu o normy urbanistyczne określane dla danego terenu przez organy administracji państwowej – czytamy w programie "Przedsiębiorczość Rodzina Obywatelskość".

Reforma procesu stanowienia prawa

Ograniczenie ilości ustaw, niestabilność i niespójność regulacji to zarzuty Gowina wobec obecnego systemu legislacyjnego. Postuluje ustawową regulację procesu legislacyjnego, która zapewni obywatelom prawo do rzeczywistych konsultacji publicznych. Zagwarantuje to przejrzystość procesu tworzenia prawa oraz rzetelną i profesjonalną ocenę ekonomicznych skutków regulacji, zarówno uprzednią, jak i następczą, dokonywaną po paru latach obowiązywania przepisów.

Reforma ma wprowadzić konsultacje społeczne już na etapie analizy danego problemu, co na celu będzie miało uniknięcie wprowadzania zbędnych regulacji.
Interesujący wydaje się postulat dotyczący wprowadzenia zasady „jeden za dwa”, według której jeśli rząd zechce wprowadzić jakiekolwiek nowe obciążenia administracyjne dla obywateli, będzie musiał usunąć obciążenia, które kosztują ich dwukrotnie więcej.

„Milcząca zgoda” administracji po 60 dniach od złożenia wniosku

Program Gowina odnosi się również do kwestii związanych z decyzjami administracyjnymi. Obecnie niezałatwienie sprawy w terminie przez administracje publiczną jest źródłem utrudnień dla przedsiębiorców i obywateli. Gowin proponuje wprowadzenie zasady pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy jako skutku milczenia administracji. Oznaczać będzie ono zatem aprobatę dokonanego przez jednostkę określenia przysługującego jej uprawnienia bądź wykonania ciążącego na niej obowiązku.