Tylko spółdzielnie pracy oraz spożywców, które handlują wyrobami spożywczymi lub przemysłowymi, będą mogły zmienić formę prawną w spółkę handlową. Pozostałe nie będą podlegały przekształceniom. Taką propozycję złożyli posłowie PO w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), który trafił do Sejmu. Utrzymanie zakazu przekształcania np. spółdzielni mleczarskich i mieszkaniowych posłowie uzasadnili tym, że ich forma prawna jest dobrze dostosowana do działalności nastawionej na zaspokajanie interesów i potrzeb gospodarczych swoich członków.

Projekt przewiduje, że proces zmiany w spółkę rozpoczynać będzie uchwała walnego zgromadzenia członków spółdzielni spożywców, która poprzedzi przygotowanie planu przekształcenia. W uchwale trzeba będzie wskazać docelowy typ spółki. Następnie biegły rewident wyznaczony przez sąd rejestrowy zbada plan przygotowany przez zarząd spółdzielni spożywców i sporządzi o nim opinię.
Kolejnym etapem będzie dwukrotne zawiadomienie członków spółdzielni o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu (w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed podjęciem uchwały), a następnie podjęcie w tej sprawie uchwały walnego zgromadzenia. Wtedy spółdzielcy zostaną wezwani do złożenia oświadczenia o tym, czy zamierzają uczestniczyć w przekształconej spółce.
– Przystąpienie do nowego podmiotu nie będzie obowiązkowe, ponieważ spółdzielca, który nie złoży oświadczenia o uczestnictwie, będzie miał roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wpisowemu, które wniósł do spółdzielni, wypłaty udziału członkowskiego oraz udziału członkowskiego z nadwyżki bilansowej – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.
Zanim proces przekształcenia dobiegnie końca, trzeba będzie jeszcze powołać organy spółki przekształconej lub określić wspólników prowadzących jej sprawy, zawrzeć umowę spółki lub podpisać jej statut, wreszcie wpisać nowy podmiot do rejestru przedsiębiorców, a wykreślić z rejestru spółdzielni.
Z datą wpisu do rejestru spółce przekształconej zaczną przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki, jakie posiadała spółdzielnia: zezwolenia, koncesje oraz ulgi.
Przekształcona spółka przynajmniej przez rok powinna obok nowej nazwy podawać w nawiasie poprzednią
Etap legislacyjny
Projekt wniesiony do Sejmu