Dziś pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 1525).
Projekt m.in. nakłada na marszałków województw obowiązek przeprowadzenia raz na 20 lat audytu krajobrazu, by określić, które mają priorytetowe znaczenie. W konsekwencji mają być tworzone urbanistyczne zasady ochrony widoków i panoram (ograniczenia zabudowy, nieprzekraczalne parametry budynków, dopuszczalne formy zagospodarowania terenu czy nawet określone materiały budowlane). Zasady te mają obowiązywać urzędników nie tylko przy projektowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, lecz także przy wydawaniu pozwoleń na budowę.
Prezydencka inicjatywa przewiduje też większe uprawnienia dla samorządów, które będą mogły poprzez uchwały regulować usytuowanie i kształt billboardów. Gminy mogłyby także pobierać opłaty za reklamy stawiane na ich terenie oraz nakładać kary (grzywna lub ograniczanie wolności) za umieszczanie tablic lub urządzeń reklamowych z naruszeniem warunków określonych w uchwale. Projekt przewiduje także umożliwienie konfiskaty nośników reklamowych.
Walkę z nielegalną reklamą uliczną pierwotnie miał ułatwić poselski projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druk sejmowy nr 826), który przewidywał zaostrzenie kar i skrócenie czasu postępowania administracyjnego zmierzającego do usunięcia nielegalnej reklamy. Utknął jednak w sejmowych komisjach.

Etap legislacyjny

Projekt przed pierwszym czytaniem w Sejmie