Można jechać rowerem po chodniku, jeśli jest się opiekunem małego dziecka lub panują takie warunki atmosferyczne, że na jezdni jest niebezpiecznie. W korku wolno wyprzedzać samochody tylko z prawej strony

Czy mogę zostać zatrzymany przez straż miejską

Ostatnio byłem legitymowany przez strażników w czasie przejażdżki rowerem. Czy mają do tego prawo?

Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską), może być wykonywana także przez strażników. Są oni uprawnieni do wykonywania kontroli drogowej również wobec uczestnika ruchu naruszającego przepisy o ruchu rowerów i wózków rowerowych. Mają prawo zatrzymania i sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem. Ponadto mogą legitymować rowerzystę i wydawać mu wiążące polecenia co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu. Jeżeli strażnicy nabiorą podejrzeń, że rowerzysta jest pod wpływem alkoholu, mogą też wezwać policję, która sprawdzi stan jego trzeźwości.

Podstawa prawna

Art. 129b ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

Czy rowerzyści mogą się poruszać obok siebie

Kierowcy samochodów często mają problem z wyprzedzaniem rowerzystów jadących obok siebie. Sprawia to duże trudności zwłaszcza na ruchliwych miejskich drogach. Czy rowerzyści mogą poruszać się w ten sposób?

Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą jazda rowerem obok innego takiego samego lub innego pojazdu jest zabroniona. Należy pamiętać, że utrudnia to przede wszystkim innym uczestnikom ruchu zachowanie bezpiecznej odległości przy wyprzedzaniu. Bezpieczny odstęp od wyprzedzanego roweru nie może być mniejszy niż 1 m. Prawo o ruchu drogowym dopuszcza jazdę rowerów obok siebie tylko wtedy, gdy nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. W praktyce jest więc mało przypadków, gdy jest to możliwe. Taka jazda może być dopuszczona np. po specjalnych pasach ruchu dla rowerów pod warunkiem, że nie utrudni to jazdy innym cyklistom. Jazda po zwykłej jezdni przeznaczonej również dla samochodów może utrudniać poruszanie się innym uczestnikom ruchu. Rowerzyści mogą więc być jeszcze ukarani także z tego powodu. Zgodnie z taryfikatorem za utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru grozi 200 zł mandatu.

Podstawa prawna

Art. 33 ust. 3 i 3a ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

Załącznik do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. z 2003 r. nr 208, poz. 2023 z późn. zm.).

Czy mogę jechać jednośladem po chodniku

Jazda rowerem po ulicach dużych miast jest bardzo niebezpieczna. Najczęściej nie ma w nich też ścieżek rowerowych. Czy w takich przypadkach rowerzyści mogą poruszać się po chodniku?

Rowerzyści mogą poruszać się chodnikiem tylko w wyjątkowych sytuacjach. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone, gdy opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem. Ponadto można w takich miejscach poruszać się jednośladem, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi lub pasa ruchu dla rowerów. Po chodniku może jeździć również w razie wystąpienia złych warunków pogodowych, o ile zagrażają one bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła). Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, ma obowiązek wtedy jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. W pozostałych przypadkach jazda chodnikiem jest zabroniona. Za naruszenie przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych grozi mandat w wysokości 50 zł. Taki sam grozi za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez rowerzystę.

Podstawa prawna

Art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

Czy na rowerze można stracić prawo jazdy

Mój ojciec został skazany przez sąd za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości. Sąd odebrał mu prawo jazdy na samochód. Czy przepisy pozwalają sądowi w takich przypadkach także na orzeczenie zakazu prowadzenia takich pojazdów?

Sąd skazujący rowerzystę za jazdę w stanie nietrzeźwości nie musi dzisiaj orzekać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, do których zaliczają się przede wszystkim samochody osobowe. Sytuacja pijanych rowerzystów zmieniła się po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 maja 2009 r. (sygn. S 2/09), w którym wskazał on na konieczność zmiany przepisów określających zakres karania nietrzeźwych kierowców pojazdów niemechanicznych (m.in. rowerów i wozów konnych). Zwrócił on uwagę na budzące wątpliwości orzekanie w stosunku do takich osób także obligatoryjnego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszystkich lub określonego rodzaju pojazdów mechanicznych. Zdaniem trybunału orzeczony środek musi dotyczyć przede wszystkim pojazdu, którym poruszał się oskarżony o popełnienie czynu z art. 178a par. 2 kodeksu karnego (prowadzenie innego pojazdu niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub odurzenia narkotykiem po drodze publicznej, w strefie ruchu lub strefie zamieszkania). Na skutek interwencji TK ustawodawca znowelizował art. 42 par. 2 kodeksu karnego. Zgodnie z jego obecnym brzmieniem sąd ma obowiązek orzekać zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca spowodowanej przez siebie katastrofy drogowej lub wypadku. Sąd ma więc możliwość ograniczenia orzekanego środka karnego jedynie do zakazu prowadzenia rowerów, ale zależy to jedynie od jego uznania.

Podstawa prawna

Art. 42 par. 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Czy należy zawsze korzystać z drogi rowerowej

Na mojej ulicy rok temu wybudowano szeroki chodnik i drogę rowerową. Niestety część rowerzystów nie może chyba do tego się przyzwyczaić i w dalszym ciągu jeżdżą wąską jezdnią, utrudniając jazdę kierującym samochodami. Czy rowerzysta musi korzystać z wyznaczonej jezdni dla rowerów?

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Przepisy zabraniają więc jazdy po jezdni, gdy rowerzysta ma do dyspozycji ścieżkę rowerową lub specjalny pas ruchu dla rowerów wytyczony na drodze. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym pasem ruchu dla rowerów jest wyznaczona część na jezdni z prawej strony. Samochody nie mogą wjeżdżać na ten pas, więc rowerzyści mogą poruszać się bez obaw o bezpieczeństwo. Rowerzysta jest dodatkowo chroniony przy skrzyżowaniach. Przejeżdżając prosto takim pasem ma pierwszeństwo przed pojazdami, które skręcają w drogę poprzeczną. Zgodnie z obowiązującymi zasadami kierujący rowerem ma obowiązek poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

Podstawa prawna

Art. 16 ust. 5, 33 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

Czy wyprzedzanie samochodów w korku jest dopuszczalne

Wolę poruszać się po moim mieście rowerem. W godzinach szczytu tworzą się na ulicach duże korki. Czy wtedy mogę omijać stojące samochody z każdej strony?

Rowerzysta może wyprzedzić pojazdy tylko z ich prawej strony, gdy wolno jadą w korku. Manewru wyprzedzania nie może wykonać z lewej strony jadącego samochodu.

Niezależnie od tego rowerzyści powinni pamiętać o innych zasadach obowiązujących ich w czasie jazdy po drogach publicznych. Kierującemu rowerem zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach oraz czepiania się pojazdów. Przewożone dziecko w wieku do 7 lat musi być umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Podstawa prawna

Art. 24 ust. 12, art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

Czy rower może zostać tak jak auto odholowany

Kolega powiedział mi, że rowery, podobnie jak samochody i motory, mogą zostać odholowane na policyjny parking. Czy jest to możliwe?

Rowery tak jak inne pojazdy mogą zostać usunięte z drogi na koszt właściciela przede wszystkim w przypadku pozostawienia ich w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem, a w razie nieodebrania na czas z parkingu – także sprzedażą roweru, ponosi jego właściciel. Rower usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Stawki opłat za usunięcie i przechowywanie roweru na parkingu ustala w drodze uchwały rada powiatu. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym w przypadku rowerów nie mogą one być jednak wyższe niż 100 zł za samo usunięcie z drogi i 15 zł za każdą dobę przechowywania na parkingu. Rower może trafić z powrotem w ręce właściciela dopiero po okazaniu dowodu uiszczenia opłat. W razie nieodebrania roweru z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia starosta musi jednak wystąpić o orzeczenie jego przepadku do sądu. Właściciel musi być jednak wcześniej powiadomiony o konieczności jego odbioru. Przepadek może zostać orzeczony nawet wówczas, gdy nie uda się ustalić właściciela jednośladu.

Podstawa prawna

Art. 130a ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).