W praktyce oznacza to składanie przez te podmioty elektronicznych wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej.

Tym samym elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (e.p.w) zapewni łatwiejszy dostęp do sądu wieczystoksięgowego, czyli szybsze załatwienie w nim sprawy, a także zwiększy bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, np. utrudniając sprzedaż tej samej nieruchomości.

Jako zasadę przyjęto, że do wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz o założenie księgi wieczystej nie będą dołączane dokumenty w postaci elektronicznej. Większość dokumentów będących podstawą wpisu istnieje wyłącznie w postaci papierowej. Wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, kiedy dokumenty stanowiące podstawę wpisu będą miały pierwotnie postać elektroniczną.

Zgodnie z założeniami, składający wniosek będzie musiał posiadać konto użytkownika w systemie teleinformatycznym obsługującym e.p.w.

Takim użytkownikiem będzie: notariusz, komornik sądowy lub naczelnik urzędu skarbowego (jako organ egzekucyjny naczelnik skarbówki nie będzie mógł udzielać swoim pracownikom upoważnień do składania wniosków w jego imieniu). Te podmioty będą podpisywały (autoryzowały) składane przez siebie wnioski w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym bezpiecznym podpisem – weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem. 

Informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego zakłada, że wprowadzone zostaną interaktywne formularze wspierające sformułowanie i złożenie wniosków. 

Zaproponowano także wiele zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, które usprawnią postępowanie w sprawach z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przewidziano wprowadzenie do Kpc przepisu, który umożliwi pracodawcom i organom rentowym posiadającym zdolność sądową i procesową, ale nie mającym statusu osoby prawnej lub przedsiębiorcy, udzielenie pełnomocnictwa procesowego pracownikom nie będącym radcami prawnymi.

Zaproponowano też regulacje, które eliminują rozbieżności dotyczące zakresu kompetencji referendarzy sądowych w postępowaniu przed sądem rejestrowym. Zaplanowano również zmiany przepisów Kpc dotyczące kompetencji organów wykonujących postanowienia o zabezpieczeniu spadku i spisie inwentarza.