Dostęp osób trzecich do akt w sprawach o łamanie reguł konkurencji nie może zależeć wyłącznie od zgody stron procesu. Sądy krajowe muszą za każdym razem wyważać interes przedsiębiorców uczestniczących w kartelu i tych, którzy żądają dostępu do dokumentów po to, by wystąpić o odszkodowanie za straty, na jakie naraziły ich działania antykonkurencyjne – orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości.
Problem porównywania racji przedsiębiorców chciał pokonać wyższy sąd krajowy w Wiedniu, orzekający również jako sąd antymonopolowy. Zażądał bowiem od niego dostępu do akt jednej ze spraw zawiązek przedsiębiorców sektora drukarskiego (VDMT).
Zrzeszeniu chodziło o zebranie dowodów na wysokość szkód, jakie ponieśli jego członkowie wskutek naruszeń popełnionych przez Donau Chemie i kilka innych spółek. Firmy chciały pozwać przedsiębiorców osądzonych już przed sądem antymonopolowym o odszkodowanie. Austriacka ustawa o kartelach stanowi jednak, że osoby niebędące stronami procedury mogą uzyskać dostęp do akt wyłącznie za zgodą stron.