Część spółek kapitałowych, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, przeżywa tak duże kłopoty finansowe, że konieczne jest ogłoszenie ich upadłości. Kiedy i kto musi zgłosić wniosek o upadłość oraz jaka wiąże się z tym odpowiedzialność?

Przepisy prawa upadłościowego nakładają na osoby uprawnione do reprezentacji spółki kapitałowej obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła przesłanka niewypłacalności. Tak więc ten dwutygodniowy termin do zgłoszenia wspomnianego wniosku należy liczyć od dnia, w którym nastąpiło zaprzestanie wykonywania wymagalnych zobowiązań albo w którym zobowiązania przekroczyły wartość majątku danej spółki kapitałowej.
Należy jednocześnie pamiętać, że przepisy prawa upadłościowego nie uzależnią złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości od spełnienia innych, dodatkowych wymagań – przykładowo od uzyskania przez osobę reprezentującą spółkę zgody jej właścicieli. Złożenie tego wniosku jest obowiązkiem każdej osoby mogącej reprezentować spółkę. Co ważne, obowiązek taki spoczywa na każdym członku zarządu spółki z osobna, nawet wtedy, gdy umowa czy statut spółki przewidują reprezentację łączną.
W przepisach przewidziano sankcje za niewykonanie obowiązku złożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Na członku zarządu, który nie dopełni tych powinności, ciąży odpowiedzialność odszkodowawcza wobec każdego, kto mógł ponieść szkodę w związku z niezłożeniem wniosku w terminie. Ponadto wobec takiej osoby sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby. Należy pamiętać, że członek zarządu nie jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu niewykonania obowiązku złożenia wniosku, nawet jeżeli działał zgodnie z uchwałą wspólników czy rady nadzorczej, która zakazywała zarządowi złożenia takiego wniosku.