Spółka przejmująca nie może objąć własnych udziałów lub akcji w zamian za udziały lub akcje, które posiada w spółce dzielonej (art. 550 kodeksu spółek handlowych). Zatem oznacza to, że spółka przejmująca nie może podwyższyć swojego kapitału zakładowego, przejmując część majątku spółki dzielonej, jeżeli w wyniku takiego podwyższenia spółka przejmująca miałaby objąć własne udziały.

Można zastanawiać się, czy w ogóle możliwy jest podział spółki, gdy wszystkie jej udziały lub akcje należą do spółek przejmujących. Odpowiedź na tak postawione pytanie jest twierdząca i wynika z art. 5501 kodeksu spółek handlowych (k.s.h). Przewiduje on możliwość podziału przez przejęcie bez konieczności podejmowania uchwały przez zgromadzenie wspólników spółki dzielonej, jeżeli spółki przejmujące posiadają wszystkie udziały albo akcje spółki dzielonej. Zatem sytuacja, w której spółki przejmujące są jedynymi wspólnikami lub akcjonariuszami spółki dzielonej, jest dozwolona.

Wobec zakazu obejmowania własnych udziałów albo akcji przewidzianego w art. 550 (k.s.h.) i związanego z nim zakazu podwyższania kapitału zakładowego spółek przejmujących jedynym sposobem przeprowadzenia podziału przez przejecie przez spółki przejmujące będące jedynymi udziałowcami lub akcjonariuszami spółki dzielonej jest podział bez podwyższania kapitału w spółkach przejmujących. W takim przypadku, zgodnie z art. 530 par. 1 k.s.h., dniem podziału będzie dzień wykreślenia z rejestru spółki dzielonej. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z art. 530 par. 2 k.s.h. przy wydzieleniu spółki dniem wydzielenia jest dzień rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. Zatem w przypadku wydzielenia nie jest możliwe jego przeprowadzenie bez podwyższania kapitału zakładowego spółki (lub spółek) przejmujących.