Będąc w potrzebie złożenia pozwu albo wniosku w danej sprawie cywilnej wiele osób ma wątpliwości co do tego, do którego sądu się zgłosić. Jakie wnioski przyjmuje sąd rejonowy, a jakie okręgowy?

Sądy rejonowe przede wszystkim

Co do zasady warto wiedzieć, że sądem właściwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest sąd rejonowy. To w nim rozpatrywane są sprawy, w których wartość żądania nie przekracza 75 tys. zł, oraz te, które bez względu na wartość przedmiotu sporu należą do zakresu prawa pracy we wskazanych przez ustawę kwestiach (o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane).

Wiele jednak spraw jest zastrzeżonych wyłącznie dla sądów okręgowych. Zgodnie z przepisami prawa pozew lub wniosek należy skierować do sądu okręgowego w następujących kwestiach:

• o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia;

• o ochronę praw autorskich i pokrewnych (jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych);

• o roszczenia wynikające z prawa prasowego;

• o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tys. zł, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym,

• o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;

• o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osoba-mi prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;

• o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;

• o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.

Który sąd jest właściwy miejscowo

Zasadą jest wnoszenie pozwu do sądu miejsca zamieszkania pozwanego lub sądu miejsca siedziby pozwanego (w przypadku osoby prawnej albo jednostki posiadającej lub nieposiadającej osobowości prawnej). Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że od każdej zasady są wyjątki, które szczegółowo ujęte są w kodeksie postępowania cywilnego.

Jakie dane powinien zawierać pozew

Pozew, który składamy do sądu w danej sprawie (np. pozew o odszkodowanie, zapłatę czy eksmisję) powinien spełniać pewne warunki.

Przede wszystkim muszą znaleźć się w nim informacje:

- wskazanie kim jest osoba wnosząca (dokładne dane adresowe);
- czego się domaga;
- wskazanie od kogo (dane adresowe);
- ujawnienie tytułu wniesienia pozwu;
- wskazanie wartości przedmiotu sporu (czyli ile dla osoby wnoszącej pozew jest warte, to o co wnosi)
- uzasadnienie, dlaczego powód wnosi swoje żądania;
- wskazanie dowodów na poparcie swoich twierdzeń (kserokopie dokumentów, wskazanie świadków itd.).

Pozew należy złożyć w biurze podawczym sądu, bądź wysłać do sądu pocztą. Trzeba także pamiętać o tym, że do sądu musi być złożony oryginał wraz z załącznikami, zaś kopie wraz z załącznikami powinny być w ilości odpowiadającej ilości osób po stronie pozwanej.