Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy nie może nakładać obowiązków na organizatorów imprez masowych. Takie stanowisko przedstawił w niedawnym rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda wielkopolski, który badał pod względem legalności uchwałę Rady Miejskiej w Borku Wielkopolskim.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące m.in.: selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego itp.
– Ustawodawca wyliczając komponenty uchwały, ustanowił, że wyliczenie zamieszczone w przepisie art. 4 ust. 2 ma charakter wyczerpujący, zatem nie wolno zamieszczać postanowień, które wykraczałyby poza treść tego przepisu – wyjaśnia w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda dolnośląski.
Brak w regulaminie któregoś z wyszczególnionych ustawowo elementów, podobnie jak i zamieszczenie postanowień wykraczających poza treść przepisu, zgodnie z orzecznictwem administracyjnym stanowi istotne naruszenie prawa.
W załączniku do uchwały w sprawie regulaminu rada Borka Wlkp. zawarła zapis, iż „właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, lub organizatorzy imprez mają obowiązek zapewnienia wystarczającej liczby pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów, a także ubikacji przenośnych. Są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa, w jeden pojemnik 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie 1 szt. na 200 osób uczestniczących w imprezie”.
– Przekroczeniem zakresu upoważnienia ustawowego jest, w ocenie organu nadzoru, nałożenie przez radę obowiązków na organizatorów imprezy masowej w zakresie zapewnienia pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów i ubikacji przenośnych, a także ich odbioru i opróżniania. Organizatora imprezy masowej nie można uznać ani za właściciela, ani za władającego nieruchomością, a tylko oni są adresatami obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy – argumentuje wojewoda.

ORZECZNICTWO

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego, nr KN-I.4131.1.129.2013.22.