Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy nie może nakładać obowiązków na organizatorów imprez masowych. Takie stanowisko przedstawił w niedawnym rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda wielkopolski, który badał pod względem legalności uchwałę Rady Miejskiej w Borku Wielkopolskim.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące m.in.: selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego itp.
– Ustawodawca wyliczając komponenty uchwały, ustanowił, że wyliczenie zamieszczone w przepisie art. 4 ust. 2 ma charakter wyczerpujący, zatem nie wolno zamieszczać postanowień, które wykraczałyby poza treść tego przepisu – wyjaśnia w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda dolnośląski.