Akta zakończonego postępowania przygotowawczego stanowią informację publiczną podlegającą udostępnieniu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Wnioskodawca wystąpił do prokuratora rejonowego o wydanie mu kserokopii okładek akt sprawy. Prokurator odmówił, wskazując, że okładki akt sprawy nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wnioskodawca złożył więc skargę do sądu.

Wszystko do upublicznienia

Wskazał, że prokurator dopuścił się bezczynności, gdyż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia żądania nie udzielił mu żądanej informacji, a co więcej, przyjął, że żądana informacja nie ma charakteru publicznej. Zdaniem skarżącego zaś akta spraw administracyjnych, karnych i w sprawach o wykroczenia jako odnoszące się do działania podmiotów publicznych, tj. organów administracji publicznej i władzy państwowej, stanowią informację publiczną. Mężczyzna powoływał się przed sądem na pogląd wyrażony w wyroku WSA w Warszawie (sygn. akt II SAB/Wa 200/09). Sąd orzekł w nim, że notatki urzędowe funkcjonariuszy policji, wszelkie pisma urzędowe pochodzące z organu policji i wpływające do niego w związku z prowadzoną sprawą o wykroczenie posiadają walor informacji publicznej. Nie stanowią natomiast takiej informacji wnioski i pisma procesowe stron znajdujące się w aktach sprawy o wykroczenie.

Postępowanie przygotowawcze

WSA zobowiązał prokuratora do przekazania skarżącemu żądanych dokumentów. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 156 par. 4 kodeksu postępowania karnego w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Za jego zgodą także akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępniane również innym osobom. Oznacza to, że przepisy k.p.k., które w sposób pełny regulują kwestie dostępu do akt w trakcie postępowania przygotowawczego, wyłączają w tym zakresie uregulowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Odmienny tryb dostępu do akt – wskazał sąd – dotyczy jednak tylko spraw w toku postępowania przygotowawczego. Nie odnosi się on więc do spraw zakończonych, i to niezależnie od tego, w jaki sposób nastąpiło to zakończenie. Tylko zatem w takich sprawach znajduje zastosowanie ustawa o dostępie do informacji publicznej.
WSA wskazał, że nie ulega wątpliwości, iż wnioskodawca domagał się udostępnienia okładek akt zakończonego już postępowania. Oznacza to, że dokumenty, których żądał, powinny zostać mu przekazane.

ORZECZNICTWO

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 4 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SAB/Gd 7/13.