Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zmiana polega na dopuszczeniu uboju zwierząt wykonywanego zgodnie z metodami wymaganymi przez obrzędy religijne pod warunkiem, że uśmiercanie odbywa się w rzeźni. Tym samym uchylony zostanie ust. 1 artykułu 34, który zakazywał uboju bez uprzedniego ogłuszania.

Trybunał Konstytucyjny 27 listopada 2012 r. orzekł niezgodność przepisu (par. 8 ust. 2) rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt z art. 34 ust. 1 i 6 ustawy o ochronie zwierząt, a tym samym z Konstytucją. Przepis rozporządzenia utracił moc obowiązującą 31 grudnia 2012 r.

Oznacza to, że od początku 2013 r., ubój zwierząt prowadzony zgodnie z obyczajami religijnymi zarejestrowanych związków wyznaniowych nie jest możliwy, a uśmiercanie zwierząt bez uprzedniego ogłuszenia jest przestępstwem podlegającym karze grzywny, ograniczeniu wolności albo karze do 2 lat pozbawienia wolności.

Ponadto, wobec osób naruszających prawo, sąd może zakazać wykonywania zawodu.

Jednocześnie od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Rady (WE) 1099/2009 z września 2009 r., w którego preambule podkreślono, że na podstawie dyrektywy 93/110 dopuszczalne jest odstępstwo od konieczności ogłuszania zwierząt w uboju rytualnym odbywającym się w rzeźni.

Dopuszczenie do uboju rytualnego na terenie Polski pozwoli:

• zachować prawa grup wyznaniowych do obrzędów religijnych,

• zachować tysiące miejsc pracy dla pracowników firm zajmujących się ubojem zwierząt wykonywanym zgodnie z obyczajami religijnymi,

• utrzymać konkurencyjność branży mięsnej na rynku europejskim i światowym.

W większości państw członkowskich UE oraz EFTA dokonywany jest ubój zwierząt zgodny z obyczajami religijnymi, czyli bez ogłuszania. W 2010 r. takich uśmierceń zwierząt dokonywano m.in. w Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Niemczech, Grecji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii. W niektórych krajach – Austria, Finlandia, Słowacja i Estonia – obowiązywały ograniczenia. Bezwzględny zakaz uboju bez ogłuszania obowiązywał w Szwecji, Norwegii i Szwajcarii.