Teoria na nowych zasadach

Od 19 stycznia 2013 r. kandydaci na kierowców przystępują do egzaminu na prawo jazdy wyłącznie na nowych zasadach. Jak wygląda nowy egzamin teoretyczny?
Zdający muszą wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez systemem komputerowy, nie mają także możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielili odpowiedzi. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut, a baza pytań nie jest wcześniej znana.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmie 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Nowością jest wprowadzenie różnej „wartości” pytań, w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:

• 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

W części podstawowej będzie 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. W części specjalistycznej (na poszczególne kategorie): 6 pytań za 3 punkty, 4 pytania za 2 punkty, 2 pytania za 1 punkt.

Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74. Aby zdać egzamin teoretyczny trzeba zdobyć co najmniej 68 punktów.

Pierwsze dni funkcjonowania nowych egzaminów teoretycznych nie były dla zdających łatwe – odzwierciedlały to bardzo słabe wyniki – w niektórych ośrodkach zdawalność była na poziomie 0 proc., a przeciętnie wynosiła ok. 10 proc.

W chwili obecnej sytuacja się poprawia – jak wynika z rankingu WORD-ów opublikowanego przez "Dziennik Gazetę Prawną", egzamin teoretyczny na prawo jazdy najczęściej zdają kandydaci w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego w Łomży (średnio 38 proc. przystępujących do egzaminu). Z kolei największe problemy z testami mają kursanci z Gorzowa Wielkopolskiego – tam zdaje jedynie 15 proc.

Wyższe ceny egzaminów

Kandydatom na przyszłych kierowców nie tylko trudniejsza teoria może spędzać sen z powiek: ceny egzaminów są wyższe. Ma to znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy kilkakrotnie podchodzimy do egzaminu – czy to teoretycznego, czy praktycznego.

Ile zapłacimy za egzaminy?

• Kategoria AM – 170 zł (30 zł teoria, 140 zł praktyka)

• Kategoria A, A1, A2 – 210 zł (30 zł teoria, 180 praktyka)

• Kategoria B – 170 zł (30 zł teoria, 140 zł praktyka)

• Kategoria B1, C1, D1, T – 200 zł (30 zł teoria, 170 zł praktyka)

• Kategoria C, D – 200 zł (30 zł teoria, 170 zł praktyka)

(Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów)

Przykładowe widełki cenowe kursów na prawo jazdy w różnych miastach Polski
Warszawa: od 989 zł do 3500 zł (za kurs specjalny z nielimitowaną ilością jazd)
Kraków: od 888 zł do 1350 zł
Katowice: od 999 zł -1650 zł
Łódź: od 889 zł – 1700 (za kurs z gwarancją zdawalności)

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami wpływy z organizowania egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami stanowią przychód WORD-u, w którym zdajemy egzamin.

Wyższe opłaty i nowa forma egzaminów teoretycznych to jeszcze nie wszystko – ustawa wprowadza także kilka innych zmian, np.:

- nowy wzór prawa jazdy - czyli ujednolicony wzór obowiązujący we wszystkich państwach Unii Europejskiej, wprowadzony unijną dyrektywą w sprawie praw jazdy. Zawiera on wpisy również dla nowych kategorii prawa jazdy, tj. AM i A2.
Prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. będą wymieniane sukcesywnie na nowe dopiero w latach 2028 - 2033. Szczegóły tego procesu, zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami, z odpowiednim wyprzedzeniem zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.

- nowy obieg dokumentów - profil kandydata na kierowcę. Kandydaci na kierowcę mogą złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy drogą elektroniczną. Po weryfikacji dokumentów Starosta stworzy profil kandydata na kierowcę. Dziś jednak tylko PWPW ma dostęp do systemów informatycznych starostw, z którymi WORD-y muszą się komunikować, zaś system ITS/Sygnity nie jest kompatybilny z systemem starostw – powoduje to ogromne zamieszanie i konieczność korzystania z papierowego obiegu dokumentów.