Ministerstwo Sprawiedliwości wydało raport zatytułowany: „21 Dobrych Zmian”. Publikacja przedstawia najważniejsze reformy i obszary działań Ministerstwa Sprawiedliwości w 2012 r.

W dokumencie przedstawiono działania podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości na rzecz:

usprawnienia pracy sądów – tutaj bierze się pod uwagę m. in. reorganizację sądów rejonowych, standaryzację pracy sekretariatów sądowych (wejdzie w życie w połowie 2013 r.), zwiększanie liczby asystentów sędziów i jednoczesne zmniejszanie liczby urzędników sądowych czy wymianę danych między KRS i KRK;

skrócenia postępowań sądowych - propozycje zmian mają na celu przede wszystkim:

- znaczne skrócenie postępowania sądowego m.in. dzięki likwidacji obowiązku odczytywania przez sąd wszystkich akt sprawy czy obowiązkowego udziału oskarżonego w rozprawach, nałożenie na prokuratora obowiązku przeprowadzania postępowania dowodowego (to nie sąd ma dostarczać dowody),

- ograniczenie stosowania tymczasowego aresztowania,

- nową kwalifikację części czynów np: kradzież do 1 000 zł czy prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości kwalifikowane będą jako wykroczenie; kosztowne postępowanie karne zastąpione zostanie szybszym i skuteczniejszym postępowaniem w sprawach o wykroczenie,

- realnie bardziej dotkliwe karanie przestępców – zamiast orzekanych obecnie zbyt często kar więzienia w zawieszeniu, sąd będzie orzekał karę grzywny lub aresztu;

informatyzacji wymiaru sprawiedliwości – jak wynika z informacji ministerstwa Sprawiedliwości w 2012 roku elektroniczna rejestracja przebiegu rozpraw zaczęła funkcjonować we wszystkich sądach okręgowych i apelacyjnych – wdrożeniem objęto 55 sądów. Pozwoliło to na skrócenie niektórych rozpraw nawet czterokrotnie.

Do 31 marca 2013 r. wyposażonych w odpowiedni sprzęt zostanie kolejnych 270 sal w sądach okręgowych oraz 96 sal rozpraw w sądach rejonowych;

deregulacji dostępu do zawodów – otwarcie dostępu do prawie 240 zawodów to rozłożony na trzy etapy proces legislacyjny, który dobiega końca.

Pierwsza transza deregulacyjna jest już w Sejmie, druga została wysłana pod obrady rządu, trzecia zostanie już niedługo skierowana do konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości deregulacja przyniesie szereg pozytywnych zmian, takich jak:

• więcej pracy dla młodych – większa dostępność do atrakcyjnych, ale obecnie zamkniętych profesji,

• spadek cen, wzrost jakości – to naturalny efekt większej konkurencji na dotychczas regulowanych, a w niektórych przypadkach nawet zamkniętych rynkach,

• ograniczenie biurokracji – uchylenie szeregu państwowych egzaminów czy obowiązkowego wpisu do rejestrów to uwolnienie wielu etatów w polskich urzędach, które do tej pory tylko tym się zajmowały,

• spadek kosztów dla przedsiębiorców – ograniczenie kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. opłat za obowiązkowe szkolenia, kursy.

uproszczenia procedur dla przedsiębiorców oraz oszczędności w sądownictwie i służbie więziennej widoczne np. w przypadku małego „jednego okienka” pozwalającego skrócić z 14 do 3 dni czas oczekiwania na wydanie potwierdzenia o nadaniu NIP dla podmiotów innych niż osoby fizyczne czy niższe koszty wpisu do KRS.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ms.gov.pl.