Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych klas I–III na cele nierolne, prócz obowiązku dokonania jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wymagać będzie każdorazowo wystąpienia o zgodę do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266 z późn. zm. – dalej u.o.g.), który będzie dziś przedmiotem obrad Senatu. Dostał już pozytywną opinię Rady Ministrów.
Zmienia on między innymi redakcję art. 7 ust 2 u.o.g., zgodnie z którym dziś o resortową zgodę na zmianę przeznaczenia gruntu wystąpić należy jedynie wtedy, gdy jego zwarty obszar projektowany przekracza 0,5 ha.
– Nowelizacja przewiduje rezygnację z przesłanki obszarowej. Po jej wprowadzeniu każda, nawet najmniejsza zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolne będzie wymagała ministerialnej zgody w toku procedury planistycznej. Przekształcenie będzie też poprzedzone kontrolą – wyjaśnia Renata Robaszewska, wspólnik w kancelarii Robaszewska & Płoszka. Radcowie Prawni.