Resort gospodarki chce zobowiązać niektóre organy, aby udostępniały wzory pism w formie elektronicznej. Taka standaryzacja 73 wzorów, z których korzystają obywatele i przedsiębiorcy, ma uprościć i przyspieszyć procedury oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne obywateli i przedsiębiorców, a przede wszystkim ograniczyć uznaniowość urzędniczą. Dziś do załatwienia tej samej sprawy np. gminy mogą używać różnych formularzy.
Projekt założeń projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych, którego autorem jest Ministerstwo Gospodarki, przyjął wczoraj rząd. Określone w nim zostało, że taki wzorzec powinien zawierać niezbędne dane ujęte we wniosku i wskazywać załączniki, które trzeba do niego dołączyć.
Oświadczenia składane w treści dokumentu mają zastąpić składane dziś załączniki, a oryginały lub kopie poświadczone notarialnie dostarczane razem z wnioskiem zostaną zastąpione zwykłą kopią dokumentu. Przewiduje się też m.in. stworzenie wniosków zintegrowanych, które powstaną np. przez połączenie wniosku o wydanie zezwolenia z wnioskiem o zmianę zezwolenia.