Osoba fizyczna zażądała od starosty udostępnienia projektu budowy hali jednego z zakładów. Chciała także otrzymać kopie decyzji o udzieleniu pozwolenia na tę inwestycję. Starosta odmówił. Twierdził, że dokumenty te nie stanowią informacji publicznej. Są natomiast aktami sprawy, do których przeglądania uprawniona jest jedynie strona postępowania administracyjnego. Ponadto pozwolenie na budowę zawiera dane o inwestorze, podlegające ochronie danych osobowych – przekonywał starosta.
Wnioskodawca nie zgodził się jednak z taką argumentacją i wniósł skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zarzucił staroście bezczynność i złamanie zasad ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.). W efekcie starosta udostępnił wnioskodawcy kopię pozwolenia. Natomiast projektu budowlanego nie wydał, uznając, że jest on dokumentem prywatnym pochodzącym od strony.
Wojewódzki sąd administracyjny nie zgodził się ze starostą i zobowiązał go do rozpoznania wniosku w sprawie projektu budowlanego. Sąd przypominał, że prawo do informacji obejmuje uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
A informacją publiczną jest każda informacja wytworzona lub odnoszona do szeroko rozumianych władz publicznych oraz wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
WSA stwierdził też, że wydawane przez organ architektoniczno-budowlany decyzje o pozwoleniu na budowę stanowią informację publiczną. Z przepisów – Prawa budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.) wynika, że projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w odrębnej decyzji, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Projekt stanowi zatem integralną część rozstrzygnięcia administracyjnego, na co wskazuje treść udostępnionej już skarżącemu decyzji. Zdaniem sądu informacją publiczną są więc nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i technicznie wytworzone przez organ administracji publicznej, ale także te dokumenty, których organ używa do realizowania powierzonych mu prawem zadań.
Ważne jest, by służyły one realizacji powierzonych prawem zadań i odnosiły się do nich bezpośrednio. Z tego wynika, że projekt budowlany podlegający zatwierdzeniu w drodze decyzji również stanowi informację publiczną. Odmowne stanowisko starosty nie ma więc uzasadnienia.
Przymioty informacji publicznej posiadają także te dokumenty, których organ używa do zrealizowania powierzonych prawem zadań, nawet gdy prawa autorskie do tych dokumentów należą do innego podmiotu.

ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Rzeszowie, sygn. akt II SAB/Rz 48/12.