Pozostawienie sprawy bez rozpoznania nie powinno być remedium na kłopot ze skomplikowanym wnioskiem. Jednak czasem nim jest.
Podanie składane w urzędzie powinno zawierać dane osoby, od której pochodzi, treść żądania oraz czynić zadość innym warunkom. Jeżeli nie spełnia wymogów formalnych, to zgodnie z art. 64 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego organ powinien wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
– Przepis ten powinien być stosowany jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy z uwagi na nieusunięte braki formalne postępowanie w sprawie nie może być wszczęte, a wniosek nie może być rozpoznany.