Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich wygrało sprawę z Polskimi Kolejami Państwowymi SA. W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarzuciło spółce bezczynność i złamanie przepisów o dostępie do informacji publicznej. PKP odmówiły mu bowiem ujawnienia umów podpisanych z aktualnymi członkami zarządu, uznając, że nie stanowią one informacji publicznej.
Przedstawiciele stowarzyszenia przekonywali, że każda informacja o sprawach publicznych podlega udostępnieniu. Ustawa zobowiązuje do tego wszystkie podmioty wykonujące zadania publiczne, w tym m.in. reprezentujące państwowe osoby prawne. Zdaniem SLLGO PKP SA jako spółka należąca wyłącznie do Skarbu Państwa, a więc gospodarująca majątkiem publicznym, należą właśnie do tej kategorii.
SLLGO twierdziło, że wniosek o umowy zawierane z zarządem spółki PKP SA wraz z ujawnieniem wymienionych w nich wynagrodzeń nie narusza chronionych danych osobistych pracownika, lecz stanowi pytanie o dysponowanie publicznymi środkami finansowymi. Tym samym w świetle zasady jawności finansów sektora publicznego dane te muszą zostać udostępnione.
– Zarząd spółki pobiera wynagrodzenie na zasadach ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, która wyraźnie stwierdza, że wynagrodzenie zarządu spółek Skarbu Państwa jest jawne – argumentuje Krzysztof Izdebski z SLLGO.
PKP SA miały inne zdanie w tej sprawie. Wnosiły o odrzucenie, ewentualnie oddalenie skargi. Twierdziły, że sporne umowy dotyczą funkcjonowania spółki w sferze stosunków pracy i nie są związane z wykonywaniem władzy publicznej. Koleje, zwierając tego typu umowy, nie występowały jako organ wykonujący władzę publiczną. Umowy nie powstały w związku z wykonywaniem przez PKP SA funkcji publicznych, tylko w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą.
Przedstawiciele spółki odnieśli się także do argumentu gospodarowania przez PKP SA majątkiem publicznym. Stwierdzili, że Skarb Państwa jest jedynie właścicielem wszystkich akcji spółki, a majątek, który jest w posiadaniu spółki, to własność PKP SA. Bowiem majątek, którym dysponuje spółka, nie należy do akcjonariuszy, tylko do spółki. Dlatego z uwagi na strukturę właścicielską podlega zasadom transparentności, ale traktowanie go jako majątku publicznego nie ma uzasadnienia.
Skład orzekający przyznał rację SLLGO.
– Sąd stwierdził, że PKP SA są podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej w rozumieniu ustawy. Żądane umowy obrazują zasady funkcjonowania spółki, które powinny być – w związku z wyjątkową rolą PKP SA i wykonywaniem zadań powierzonych przez Skarb Państwa – transparentne i poddane kontroli społecznej – wyjaśnia Krzysztof Izdebski.
Umowy te dotyczą informacji publicznej i bez znaczenia jest to, że nie są dokumentem urzędowym.

ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 466/12.