Czym zajmuje się notariusz

Spektrum działania notariusza jest bardzo szerokie i co do zasady obejmuje dokonywanie następujących czynności:

• sporządzanie aktów notarialnych;

• sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;

• sporządzanie poświadczenia;

• doręczanie oświadczenia;

• spisywanie protokołów;

• sporządzanie protestów weksli i czeków;

• przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych;

• sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;

• sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny ma na celu sprawdzenie wiedzy kandydata na aplikanta notarialnego z zakresu: materialnego i procesowego prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, materialnego i procesowego prawa administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa finansowego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa konstytucyjnego oraz prawa o ustroju sądów i prokuratur, samorządu notarialnego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej.

Sam egzamin polega zaś na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań zawierających po 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź, a za każdą prawidłową – uzyskuje 1 punkt.
Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje osoba, która uzyskała z testu co najmniej 100 punktów.

W tym roku egzamin wstępny na aplikację notarialną został wyznaczony na 28 września.

Jak wygląda aplikacja notarialna

Aplikacja notarialna rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku i trwa 2 lata i 6 miesięcy. Organizuje ją i prowadzi rada izby notarialnej na podstawie programu ustalonego przez Krajowa Radę Notarialną.

Aplikacja jest odpłatna, a szkolenie aplikantów notarialnych pokrywane jest z opłat wnoszonych przez aplikantów do właściwej izby notarialnej.
W czasie trwania aplikacji aplikanci zaznajamiają się z czynnościami sądów w sprawach cywilnych, gospodarczych i wieczystoksięgowych.

Na czym polega egzamin notarialny

Egzamin notarialny ma za zadanie sprawdzenie przygotowania prawniczego osób przystępujących do egzaminu notarialnego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza, w tym wiedzy i umiejętności jej praktycznego zastosowania z zakresu:

• materialnego i procesowego prawa cywilnego,

• prawa rodzinnego i opiekuńczego,

• prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego,

• prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

• materialnego i procesowego prawa administracyjnego,

• prawa finansowego,

• prawa prywatnego międzynarodowego,

• prawa Unii Europejskiej,

• prawa konstytucyjnego,

• prawa o ustroju sądów i prokuratur, samorządu notarialnego oraz innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej,

• warunków wykonywania zawodu notariusza i etyki tego zawodu.

Egzamin notarialny składa się z trzech części pisemnych:

• Pierwsza część egzaminu notarialnego polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 100 pytań zawierających po 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, a za każdą prawidłową odpowiedź zdający uzyskuje 1 punkt.

• Druga część egzaminu notarialnego składa się z 2 zadań polegających na opracowaniu projektów aktów notarialnych na podstawie opisanego przypadku (casusu).

• Trzecia część egzaminu notarialnego polega na opracowaniu opinii prawnej na podstawie przedstawionego problemu prawnego.

W tym roku termin egzaminu notarialnego został wyznaczony na dni od 11 do 13 września.

Czym jest asesura notarialna

Asesura notarialna to rodzaj trwającego co najmniej dwa lata stażu zawodowego, który odbywany jest przez asesora pod kontrolą doświadczonego notariusza prowadzącego kancelarię.

W jej trakcie asesor pogłębia swoją wiedzę zdobytą w czasie aplikacji, a ponadto sprawdza swoje przygotowanie i zdolności w praktyce, w szczególności w czasie zastępowania notariusza podczas jego nieobecności. Tego typu praktyka najlepiej przygotowuje do prowadzenia w przyszłości własnej kancelarii.