Od 17 stycznia 2013 r. zarówno wniosek o paszport, jak i paszport tymczasowy można składać w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania, a nie jak to było dotychczas – w miejscu zameldowania. To duże ułatwienie i warto z niego skorzystać, jeśli nie mamy jeszcze paszportu. Jakie dokumenty trzeba złożyć i ile należy zapłacić za uzyskanie tego dokumentu?

Odpowiednie dokumenty

Z informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że aby otrzymać paszport należy w organie paszportowym złożyć:

• wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;

• jedną kolorową fotografię spełniającą wymogi biometrii;

• dowód uiszczenia opłaty paszportowej, lub przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty;

• odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL;

• odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, należy także okazać do wglądu ważny dokument paszportowy, a w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego - ważny dowód osobisty.

Opłatę podniesioną o 200 proc. ceny wydawanego paszportu pobiera się w przypadku, gdy poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

• wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza;

• wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

Dokument paszportowy odbiera się także osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek.

Wymiana paszportu na nowy

W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania:

- imienia,
- nazwiska,
- daty i miejsca urodzenia,
- płci,
- numeru PESELOsoba posiadająca ważny dokument paszportowy powinna wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska.

Pamiętajmy, że po upływie 60 dni od dnia wystąpienia powyższych zdarzeń dokument traci ważność.

Opłaty

Za wydanie paszportu trzeba ponieść odpowiednią opłatę.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł

Przyjęte stawki opłat:

• 140 zł – za paszport ważny 10 lat,

• 70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany (z uwzględnieniem 50 proc. ulgi):

- emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
- osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
- kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- uczniom od 13 roku życia i studentom


Osoby małoletnie

Opłata za wydanie paszportu osobie małoletniej do 13. roku życia (z uwzględnieniem 50 % ulgi):

• 30 zł – za paszport, wydany małoletnim:
• do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego,
• realizującym obowiązek szkolny.

Częściowo obniżona opłata

• zmiany nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu,
• zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
• braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.

Wysokość opłaty ustalana jest w oparciu o okres pozostający do upływu terminu ważności dokumentu.

Kto nie zapłaci za paszport

Warto pamiętać, że nie pobiera się opłaty paszportowej od:

• osób, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat,

• osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,

• osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,

• żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Paszport jest ważny:
10 lat od daty wydania dla osób powyżej 13 roku życia
5 lat dla dzieci do 13 roku życia

Szczegółowe informacje dostępne na stronie msw.gov.pl