Dowód osobisty jest dokumentem, który poświadcza tożsamość i obywatelstwo danej osoby. Dzięki temu dokumentowi możemy np. wziąć kredyt w banku. Problemy pojawiają się jednak wówczas, gdy z różnych powodów tracimy dowód osobisty. Co wtedy należy zrobić?

Jakie mogą być konsekwencje zgubienia dowodu

Dowód osobisty w rękach niepowołanych osób może sprawić nam sporo kłopotów. Do najczęstszych sytuacji, gdy zgubiony albo skradziony dowód jest wykorzystywany należą:

- wzięcie kredytu w banku,

- wzięcie na raty drogich przedmiotów, np. sprzętu elektronicznego,

- wykorzystywanie cudzego dowodu do jazdy bez biletu w różnych środkach transportu.

Skradziony albo zgubiony dowód osobisty

W przypadku kradzieży dowodu pierwsze kroki należy skierować przede wszystkim na policję. Jest to szczególnie ważne z uwagi na coraz częstsze próby wyłudzenia pieniędzy czy brania kredytów na skradziony dowód.

W dużej mierze możemy się zabezpieczyć przed potencjalnymi konsekwencjami działań wymierzonych przeciwko nam, zgłaszając fakt kradzieży policji (jako potwierdzenie powinniśmy otrzymać pisemne zaświadczenie zgłoszenia kradzieży dowodu).

Jeśli stracimy dowód w innych okolicznościach, np. zostanie on zniszczony czy zgubiony – wówczas od razu musimy pofatygować się do najbliższego urzędu gminy.

Jak wynika z informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organem gminy będzie, w zależności od tego, gdzie przebywamy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Zawiadomienie o utracie dowodu należy złożyć osobiście, na piśmie i zawrzeć w nim:

• Imię (imiona) i nazwisko;

• Adres zamieszkania;

• Imiona rodziców;

• Nazwisko rodowe matki posiadacza;

• Dane wystawcy dowodu osobistego (a więc właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który wydał dowód).

Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.

Ponadto osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy. Obowiązek ten nie dotyczy obywateli polskich przebywających stale za granicą.

Gdy dowód się odnajdzie..

Czasami zdarza się, że dowód, który jak nam się wydawało przepadł bezpowrotnie – odnajdzie się np. w kieszeni dawno nie noszonej kurtki albo w schowanej w szafie torebce. Co wtedy należy zrobić?

Przede wszystkim nie używajmy już takiego dokumentu: figuruje on jako utracony i posługując się nim można mieć duże kłopoty.

Pamiętajmy więc, by w razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

Jeśli dowód osobisty innej osoby znajdzie przypadkowa osoba, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, policji lub innemu organowi administracji publicznej.

Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

Jednakże osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może również, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego.

W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić o utracie dowodu osobistego najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną, w celu jego unieważnienia.