Zmiany mają na celu podniesienie bezpieczeństwa i walorów użytkowych dokumentu.

Wprowadzenie zmodyfikowanych dowodów osobistych nie wiąże się jednak z koniecznością wymiany obecnie używanych przez obywateli dokumentów.
Modyfikacje nie zmieniają także ogólnego wyglądu dowodów.

- Należy podkreślić, że MSW nie wprowadza nowych dowodów osobistych. Dodane zostały jedynie nowe zabezpieczenia. Wnioski nadal będzie można składać bez wnoszenia opłaty za wydanie dokumentu. Ważne dowody osobiste nie podlegają obowiązkowi wymiany – informuje Mateusz Kurzajewski z Biura Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Co zmieni się w dowodach osobistych

Jedno z nowych zabezpieczeń stanowią wypukłe wytłoczenia na powierzchni dokumentu. W taki sposób umieszczone zostaną informacje dotyczące daty urodzenia oraz nazwisko posiadacza.

Zmodyfikowany został również znak identyfikujący dokument wykonany alfabetem Braille’a. Zabieg ten ma poprawić jego czytelność.

Zmianie wizualnej uległ także znak holograficzny.

Rewers dokumentu zawierać będzie nowe zabezpieczenie w postaci przezroczystych oznaczeń. Są one wyczuwalne w dotyku oraz widoczne pod odpowiednim kątem padania światła.

Jeśli chcesz mieć nowe zabezpieczania

Możliwe jest złożenie wniosku o nowy dowód osobisty, pomimo faktu, że ważność obecnego jeszcze nie upłynęła. W tym celu należy zgłosić się do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego. Nowy dokument wydawany jest bez konieczności wnoszenia opłaty.

Dowody z nowymi zabezpieczeniami otrzymają osoby, które złożyły wnioski już w listopadzie.

Produkcja nowych dowodów osobistych ruszyła 4 listopada

Kto wydaje dowód osobisty

Dowód osobisty wydawany jest przez organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent) właściwy ze względu na miejsce zameldowania na stały pobyt. W przypadku braku zameldowania, właściwym będzie organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.

Jeśli nie możliwe jest ustalenie właściwości miejscowej organu, dowód osobisty wydawany jest przez organ właściwy gminy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m. st. Warszawie.

Wniosek o dowód osobisty składać należy za pośrednictwem organu właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowe wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.